Розділи економіки

Підбір, структура кадрів

Трудові ресурси на підприємстві - це об'єкт постійної турботи з боку керівництва підприємством. Роль трудових ресурсів значно зростає в період ринкових відносин. Добре підібраний трудовий колектив - одна з основних задач підприємця. Це повиннао бути команда однодумців і партнерів, здатних усвідомлювати, розуміти і реалізовувати задуми керівництва підприємства.

Трудові відносини - навряд чи не самий складний аспект роботи підприємства. Набагато легше справитися з технічними і технологічними неполадками, чим дозволити конфліктні ситуації, що виникають у колективі, де потрібно враховувати індивідуальні схильності, особистісні установки, психологічні переваги. Людський капітал є наріжним каменем конкурентноздатності, економічного росту й ефективності. Основні аспекти впливу людського фактора на підвищення ефективності роботи підприємства: добір і просування кадрів, підготовка кадрів і їхнє безупинне навчання, стабільність і гнучкість складу працівників, удосконалювання матеріальної і моральної оцінки праці працівників.

Існує два головних критерії добору і просування працівників: висока професійна кваліфікація і здатність до навчання; досвід спілкування і готовність до співробітництва.

Система оплати праці повинна бути гнучкої, стимулювати підвищення продуктивності праці, володіти достатнім мотиваційним ефектом. Гнучкість системи оплати праці - у тім, що визначена частина заробітку ставитися в залежність від загальної ефективності роботи підприємства.

Організація праці і керування колективом підприємства включає: наймання співробітників в умовах неповної зайнятості; розміщення працівників у відповідності зі сформованою системою виробництва; розподіл серед них обов'язків; підготовку і перепідготовку кадрів; стимулювання праці; удосконалювання організації праці.

Наймання співробітників в умовах ринкової економіки припускає підтримка постійних зв'язків з навчальними закладами, використання при прийомі на роботу системи заявок і рекомендацій, проведення іспитів і співбесід, оцінку рекомендацій і відкликань і встановлення іспитового терміну. Розміщення робітників і розподіл серед них обов'язків засновані на сформованій системі поділу праці. Форми поділу праці: технологічна - по видах робіт, професіям і спеціальностям; поопераційна - по окремих видах операцій технологічного процесу; по функціях виконуваних робіт - основних, допоміжних, підсобних; по кваліфікації.

При підборі кадрів важливе значення має трудовий чи договір контракт. Це безпосередня угода між підприємцем і людиною, що надходить на роботу, конкретна система наймання, що широко поширена за рубежем і знаходить усе більше застосування у вітчизняній практиці. У трудовому договорі обмовляються: трудова функція, місце роботи, посадові обов'язки, кваліфікація, спеціальність, розмір заробітної плати і час початку роботи. По термінах трудові договори розрізняються - не більш трьох років, на час виконання визначеної чи роботи на невизначений термін.

На відміну від трудового договору договір підряду припускає виконання роботи з завдання підприємства за обумовлену в договорі ціну. Оплата виробляється за кінцевим результатом незалежно від кількості і якості витраченої праці.

Усі працюючі на підприємстві поділяються на дві категорії: промислово-виробничий персонал, зайнятий виробництвом і його обслуговуванням; персонал непромислових організацій - в основному працівники житлово-комунального господарства, дитячих і лікарсько-санітарних установ, що належать підприємству.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Планування собівартості продукції в умовах підприємництва
У сучасній, швидко змінній, обстановці переходу до ринку управлінню підприємства необхідно постійно проводити аналіз діяльності фірми для ухвалення управлінських рішень. Для аналізу і ухвалення рішень необхідна початкова інформація, та ...

Переоснащення процесу пакування продукції з використанням інноваційних технологій
Актуальність обраної теми в умовах динамічного розвитку науки і техніки полягає в тому, що все більше підприємств постають перед проблемою морального старіння власних основних фондів та необхідністю їх заміни новітнім обладнанням. Тако ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.