Розділи економіки

Економічна сутність та класифікація дискримінації на ринку праці

Забезпечення рівності та недопущення дискримінації відносяться до основоположних міжнародних стандартів у сфері праці. Водночас, сьогодні в Україні все частішими є прояви дискримінації в трудових та тісно пов’язаних з ним відносинах. Наслідками дискримінаційних дій роботодавців є порушення прав працівників, зниження рівня зайнятості окремих їх категорій.

Для того, щоб глибше зрозуміти сутність поняття дискримінації на ринку праці, треба проаналізувати підходи різних вчених до визначення поняття дискримінації.

Термін "дискримінація" походить від латинського слова discriminatio (розрізнення) і означає обмеження або позбавлення прав певних категорій громадян за різними ознаками: расової або національної приналежності, статі, соціального походження, політичних поглядів тощо [4, 219].

Дискримінація - будь-яке розходження, виняток або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав [9, 2].

Нормативна дефініція поняття "дискримінація" міститься в Конвенції МОП № 111, де зазначається, що дискримінація - це будь-яка відмінність, недопущення чи надання переваг, що здійснюється за ознаками расової приналежності, кольору шкіри, статі, релігійних переконань, політичного світогляду, національного або соціального походження, які унеможливлюють чи погіршують рівність можливостей або відношення в сфері праці та занять.

Дискримінація на ринку праці - нерівні можливості на ринку праці групи працівників, виділених за певним принципом і мають однакову продуктивність з іншими працівниками (групова дискримінація), або нерівні можливості окремих працівників порівняно з працівниками, які мають аналогічні характеристики якості робочої сили [8, 1].

Отже, проаналізувавши різні джерела, можна зрозуміти, що в першу чергу дискримінація на ринку праці - це прояв нерівності, несправедливості з приводу трудових відносин, що виражається в утиску прав, можливостей для діяльності та розвитку особи з певних соціально-психологічних причин.

Щодо видової структури дискримінації, то її варто класифікувати за рядом ознак:

За ступенем відкритості:

Відкрита, коли при прийнятті на роботу (якщо це не зумовлено певними кваліфікаційними чи професійними характеристиками) ставляться вимоги щодо віку, досвіду роботи, статі тощо.

Закрита, коли кандидату, який за своїми характеристиками відповідає посаді, неаргументовано відмовляють у прийнятті на роботу.

За способом реалізації:

Пряма за наявності відмови кандидату без обґрунтованих пояснень.

Прихована, коли вимоги до кандидата не відповідають професійним.

За масштабами поширення (в залежності від впливу на функціонування на ринок праці):

Одинична

Масова

За кількістю виконавців:

Самосійна

Колективна

За ознакою групи робітників (які мають аналогічні характеристики якості робочої сили):

Індивідуальна

Групова

За періодичністю прояву:

Разова - це одиничне явище на певному підприємстві за умов недосконалої кадрової політики.

Систематична свідчить в загальному про неефективність регулятивного механізму ринку праці.

За наслідками здійснення:

Незначна

Масштабна, її наслідки можуть мати вплив на суспільство та кожного індивіда окремо

Вище перелічені види дискримінації виражають більше форму прояву дискримінації, а в нашій роботі важливо розглядати саме ті, що стосуються самого процесу праці, її оплати, прийняття на роботу і т.д. Тому ми розглянемо більш детально наступну класифікацію:

За причинами дискримінації:

Фізіологічна:

Гендерна (статева) У роботі будуть надаватися приклади інших видів дискримінації на основі саме гендерної нерівності. Взагалі було визначено, що природа прояву гендерної нерівності на ринку праці може мати об’єктивний і суб’єктивний характер. Об’єктивний характер гендерної нерівності на ринку праці пов'язаний з сімейними і репродуктивними ролями жінки. Жінки мають менше часу і можливостей робити кар’єру, працювати без перерви, по жорсткому графіку і виконувати надурочну роботу. Суб’єктивний характер цієї нерівності пов'язаний з переконанням роботодавців відносно того, що «жінка - гірший працівник», причому ця оцінка не має нічого спільного з професійними характеристиками конкретної жінки. Тому перевагу при прийомі на роботу надають чоловікам, при звільненні першою йде жінка, кар’єрний ріст для неї також обмежений.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту медичного обладнання
Не дивно, що ринок медпослуг у світі разом із супутніми ринками медобладнання та фармпрепаратів є одним з наймісткіших, адже турбота про життя і здоров'я є базовими для будь-якої країни. Від здоров'я населення країни залежить якість р ...

Продуктивність праці як категорія економіки праці на СТО Гавань
Продуктивність праці одна із найважливіших якісних показників роботи підприємства, вираженням ефективності витрат праці. Зростання продуктивності праці має велике господарське значення, оскільки підвищення ефективності використання тру ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.