Розділи економіки

Детермінанти тінізації світової економіки

Тіньовий сегмент ринку праці у країнах, що розвиваються, значною мірою формується за рахунок низькокваліфікованих та, відповідно, низькооплачуваних робочих місць. У обох випадках працівники наймаються на таку роботу через відсутність альтернативи. Дослідження МОП констатують чималу питому вагу неформального сегменту ринку праці у значної кількості країн, що розвиваються (рис.1.1).

Особливості ринків праці країн з перехідною економікою, зокрема України, полягають у наступному:

наявності пропозиції нелегальних робочих місць як у низько-, так і у середньо - та високооплачуваних сегментах;

поширенні комбінованих форм оплати праці, зокрема легальних та нелегальних складових.

Проблема тіньових фінансових потоків пов’язана з міжнародним рухом капіталів. Метою таких потоків є виведення фінансів від оподаткування в одній країні та нагромадження у країнах із сприятливими податковими режимами.

Податково-правової мережі, вартість активів, які нагромаджено в офшорних юрисдикціях та не оподатковано, становить близько третини вартості всіх світових активів, а офшорні юрисдикції відіграють роль "буферу" між легальним та тіньовим секторами світової економіки.

Економіка України швидко інтегрувалася у систему тіньових фінансових потоків, використовуючи стандартні інструменти маніпулювання цінами експорту та імпорту, а також фінансові інструменти. Кумулятивний відтік тіньового капіталу з країни за період з 2000-2008 рр. становив 82 млрд дол. США7 (рис.1.2). Ця сума утричі перевищує офіційні резервні активи України, майже утричі - видатки зведеного бюджету на охорону здоров’я за вказаний період, у 2,3 разу - обсяг прямих інвестицій наприкінці зазначеного періоду. За кумулятивним відтоком тіньового капіталу Україна посідає 17 місце у світі та входить до двадцятки "країн-лідерів".

Рис.1.2 Країни з найбільшим обсягом тіньового відтоку капіталу у 2000-2008 рр., млрд дол. США.

Результати досліджень тіньової економіки, які здійснювалися у НІСД, переконують, що однією з складових тіньової економічної діяльності є протизаконна діяльність, зокрема економічна злочинність, характер якої якісно змінився завдяки процесам глобалізації

За даними ВЕФ, ємність ринків окремих нелегальних товарів та послуг оцінюється на рівні: підроблених лікарських засобів - 200 млрд дол. США, проституції - 190 млрд дол. США, марихуани - 140 млрд дол. США, підробленої електроніки - 100 млрд дол. США, кокаїну - 80 млрд дол. США, піратського програмного забезпечення - 50 млрд дол. США, торгівлі людьми - 30 млрд дол. США, злочинів у сфері охорони навколишнього середовища та торгівлі природними ресурсами - 20 млрд дол. США. Ринки деяких наведених товарів перевищують бюджет України.

Таким чином, економічна нерівність, глобалізація ринків, розвиток електронних та комунікаційних технологій створюють умови для поширення тіньових економічних відносин. Тінізація світової економіки негативно впливає на дієвість важелів управління національними економіками, дестабілізує світові економічні відносини.

Поширення тіньової зайнятості та тінізація фінансових потоків, які визнано детермінантами тінізації світових економічних відносин, посилюють нерівність всередині країн та між ними. Масштаби тіньових фінансових потоків з України свідчать про наявність незадіяних інвестиційних ресурсів для національної економіки, які майже вдвічі перевищують обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Оцінювання політичних ризиків у системі управління суспільним розвитком глобалізації
Характерною ознакою суспільних процесів сучасності є збільшення масштабів впливу ризиків на фінансово-економічні процеси, зокрема, на сферу відповідальності держави - державний сектор економіки. За таких умов державне управління, під вплив ...

Переоснащення процесу пакування продукції з використанням інноваційних технологій
Актуальність обраної теми в умовах динамічного розвитку науки і техніки полягає в тому, що все більше підприємств постають перед проблемою морального старіння власних основних фондів та необхідністю їх заміни новітнім обладнанням. Тако ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.