Розділи економіки

Шляхи вдосконалення продуктивності праці на СТО "Гавань"

Eфективність використання трудових ресурсів (персоналу) на СТО "Гавань" виражається через продуктивність праці робітників. В загальному розумінні продуктивність праці характеризує її результативність (плідність), тобто оцінює результат праці, отриманий на одиницю витрат, пов'язаних з використанням трудових ресурсів підприємства.

Пошук та мобілізація резервів зростання продуктивності праці СТО "Гавань" потребує чіткої класифікації факторів, що визначають її рівень.

Залежно від можливостей впливу підприємства та врахування в практичній діяльності факторів зростання продуктивності праці, їх поділяють на 2 групи - зовнішні та внутрішні.

До складу зовнішніх факторів входять:

. Загальноекономічні фактори, які визначають загальні умови зростання продуктивності праці всіх підприємств: політичний устрій, макроструктури, зрушення в суспільстві, стадія життєвого циклу країни, розвиток науково-технічного прогресу та використання його досягнень, освітянський та кваліфікаційний рівень населення, рівень інфляції, рівень матеріального добробуту населення тощо.

. Галузеві фактори, що обумовлюють рівень продуктивності праці в окремій галузі порівняно з іншими: спеціалізація галузі, стадія життєвого циклу, сталість попиту на продукцію (послуги) галузі, рівень розвитку виробництва товарів, кон'юнктура споживчого ринку, динаміка грошових доходів населення, ступінь впровадження в галузь досягнень науково-технічного прогресу тощо.

Більш практичне значення з точки зору мобілізації наявних резервів підвищення продуктивності праці СТО "Гавань" мають внутрішні фактори зростання продуктивності праці.

Залежно від характеру впливу в їх складі виділяють наступні групи факторів:

- організаційні фактори;

- технічні фактори;

- технологічні фактори;

- економічні фактори;

- соціальні фактори.

Забезпечення зростання продуктивності праці СТО "Гавань" пов'язане, як правило, з необхідністю понесення певних витрат ‒ на купівлю нового обладнання, підвищення рівня оплати праці, проведення ремонту та обладнання об'єктів соціальної сфери, оплату розробки нових технологій, навчання персоналу, збільшення частки прибутку, що споживається, тощо.

В усіх країнах з розвинутою ринковою економікою широко застосовуються різні системи преміювання за ріст продуктивності праці, економію сировини, матеріалів і т.п. Принцип дії систем преміювання засновано на співставленні норм продуктивності праці, витрат сировини, матеріалів з практичними результатами праці робітників.

У політиці заробітної плати використовують і систему заслуг. Система "оцінки заслуг" призначена для встановлення заробітної плати працівникам однакової кваліфікації, що мають різні показники якості роботи. Фактори, по яких оцінюються працівники, можуть бути виробничими (виконання норм, рівень браку, використання робочого часу і т.д.) і особистісними (ініціативність, трудова і творча активність, прийняття на себе відповідальності за рішення на виробництві, уміння працювати в колективі і т.п.). Методи оцінки заслуг працівників різні - бальна оцінка, анкетування, експертна оцінка, групування працівників за результатами оцінки їхньої роботи.

Одним із основних шляхів підвищення продуктивності праці на СТО "Гавань" є удосконалення системи мотивації працівників.

Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення оптимального використання ресурсів, мобілізації наявного кадрового потенціалу. Основна мета процесу мотивації - це отримання максимальної віддачі від використання наявних трудових ресурсів, що дозволяє підвищити загальну результативність і прибутковість діяльності підприємства.

Отже, потрібне вдосконалення застосовуваних соціально-психологічних методів і концепцій управління персоналом на підприємстві. Можна виділити три основні напрямки удосконалення використання соціально-психологічних методів в мотивації персоналу:

- Підтримання сприятливого психологічного клімату в колективі;

- Розвиток системи управління конфліктами;

- Формування та розвиток організаційної культури.

Таким чином, запропоновані шляхи удосконалення системи мотивації СТО "Гавань" дадуть змогу підвищити показники продуктивності праці персоналу та покращити якість їх праці.

Розрахунок підвищення продуктивності праці на СТО "Гавань":

Таблиця 3.1

Проектований баланс використання робочого часу на СТО "Гавань"

Найменування Затрат часу

Проектований час

Збільшення (+) Скорочення (-)

%

Тривалість (хв.)

Тпз

14.8

80

-9

Тоб

14.1

76

-

Топ

41.1

222

+86

Тпт

-

-

-22

Торг

0.9

5

-5

Ттех

9.1

49

-

Тпнт

-

-

-31

Твоп

8.9

48

-

Тптд

-

-

-19

Тзм

100

540

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Теорія граничної корисності
Найбільш вагомий внесок у розвиток теорії граничної корисності зробила австрійська школа політекономії, яка сформувалась у 70-ті роки XIX століття. Австрійська школа - це суб'єктивно-психологічний напрямок в політекономії, що розроб ...

Ординалістська теорія поведінки споживача
Усі люди, як споживачі різних благ, щодня стикаються з проблемою вибору. Які продукти харчування споживати? Який одяг носити? В яку школу віддати дітей? Яким транспортним засобом добратися на роботу? Який театр чи концертний зал відві ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.