Розділи економіки

Оцінка трудового потенціалу СТО "Гавань"

В останні роки загальною стала думка про те, що ефективність економічного розвитку сучасних держав у великому ступені залежить від ресурсів, вкладених в "людський фактор", без якого неможливо забезпечити поступальний розвиток суспільства.

Трудовий потенціал, що є здатним до розвитку, перетворює людину у найважливіший ресурс виробництва: продуктивність праці, мотивація та інноваційний потенціал людини визначають успіх стратегії, спрямованої на інтенсифікацію виробництва, конкурентоздатність тощо.

Важливим економічним завданням у діяльності кожного підприємства та їх підрозділів є забезпечення ефективного використання його трудового потенціалу. Кадровий потенціал як підприємства, так і його підрозділів, як правило, визначається чисельністю кадрів, їх професійно-кваліфікаційною, статевою, віковою структурою, характеристиками трудової і творчої активності.

Аналіз складу та структури персоналу підприємства проведений та відображений в таблиці 2.2

Таблиця 2.2

Склад та структура персоналу підприємства

Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Відхилення 2012 р. до 2010 р.

осіб

питома вага, %

осіб

питома вага, %

осіб

питома вага, %

%

пунктів структури

Середньоспискова чисельність персоналу

70

100,00

76

100,00

90

100,00

28,57

x

в т. ч.:

- управлінський персонал

19

27,14

21

27,63

24

26,67

26,32

-0,48

- виробничий персонал

51

72,86

55

72,37

66

73,33

29,41

0,48

Як видно з даних таблиці 2.2, середньоспискова чисельність працівників CТО у 2012 році складала 90 осіб, що на 14 осіб більше, ніж у 2011 році та на 20 осіб більше, ніж у 2010 році. Зростання чисельності персоналу пов’язане із поступовим збільшенням обсягів виробництва та відповідною зміною потреби в окремих категоріях працівників, перш за все, серед виробничого персоналу.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Міжнародна економічна система та її головні елементи
На початку третього тисячоліття різко загострилися проблеми соціально-економічного розвитку. Головна суперечність світової економіки дедалі більше проявляється у скороченні й поступовому вичерпуванні традиційних ресурсів господарського зро ...

Критика постіндустріального суспільства
Актуальність вибраної теми полягає в тому, що сучасна теорія постіндустріального суспільства має певні визначні характеристики, не всі з яких є позитивними в контексті подальших перспектив її розвитку. Огляд деяких критичних думок дозв ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.