Розділи економіки

Регіональна інвестиційна програма як форма державного управління інвестиційною діяльністю у регіоні

економічний регіональний інвестиційний

У цілому ефективність управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні визначається адаптацією до пріоритетних напрямів соціально-економічної діяльності, визначених стратегією розвитку регіону, а самі РІП є формою прояву регіонально-галузевого принципу управління.

Цільовий (програмно-цільовий) аспект регіональної інвестиційної програми відображає високий рівень її цілеспрямованості. Цілеспрямованість РІП пов’язана з тим, що ця програма є одним із видів державних регіональних цільових програм і, згідно із Законом України „Про державні цільові програми”, є „сукупністю взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку регіону або окремих галузей економіки чи соціально-культурної сфери регіону, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету і є складовою щорічної програми соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя на відповідний рік” [3].

Метою РІП є розвиток інвестиційного потенціалу регіону, якісне покращання структури інвестування, створення сприятливого інвестиційного клімату та на цій основі отримання значного економічного та соціального ефекту. При розробленні РІП дуже важливим є застосування програмно-цільового підходу, що передбачає певні атрибути та алгоритм її реалізації. Цей підхід поєднує комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, спрямованих на розв’язання нагальних проблем регіону та активізацію його розвитку.

Структурно-функціональний аспект пов’язаний з виокремленням і позиціюванням окремих функціональних блоків РІП, підпорядкованих реалізації певної мети. Вони є елементами структури механізму формування інвестиційної програми. Фактично регіональна інвестиційна програма є сукупністю послідовних етапів, що відображають певні стадії інвестиційного процесу.

На думку розробників „Методичних рекомендацій з формування інвестиційної програми розвитку регіону”, такими етапами є:

. Методологічні засади розробки інвестиційної програми регіону.

. Підсистема аналізу господарського стану.

. Підсистема визначення мети програми.

. Підсистема прогнозування бажаних і можливих результатів реалізації програми.

. Підсистема конкретизації повноважень і відповідальності учасників реалізації програми.

. Підсистема інвентаризації наявних і встановлення необхідних інвестиційно-інноваційних ресурсів.

. Підсистема прогнозування можливих проблем реалізації програми.

. Розробка стратегії і тактики досягнення поставленої мети програми.

. Формування механізмів реалізації стратегії і тактики досягнення поставленої мети.

. Механізм техніко-технологічного забезпечення.

. Фінансово-економічні механізми.

. Соціальні механізми.

. Механізми екологічного забезпечення.

. Нормативно-правові механізми.

. Організаційні механізми.

. Інноваційно-інтелектуальні гарантії.

. Механізми інформаційно-інноваційного забезпечення.

. Оцінка ефективності інвестиційної програми [16].

Менш розгорнутою, але все-таки репрезентабельною є функціональна структура РІП, представлена у „Методиці розроблення цільових регіональних програм”. Згідно з цією методикою, основними стадіями розроблення та виконання програми є: а) ініціювання розроблення регіональної цільової програми; б) підготовка проекту програми - визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї; обсягів і джерел фінансування; строків виконання заходів програми, а також головних виконавців; в) здійснення експертизи проекту програми, погодження та затвердження програми, визначення головного розпорядника коштів; г) затвердження бюджетних призначень на виконання програми, включення програми до щорічних програм соціально-економічного розвитку регіону; д) організація виконання програми, здійснення контролю за її виконанням; е) здійснення моніторингу та підготовка щорічних звітів (проміжних звітів) про результати виконання програми, внесення змін до програми [10].

Об’єктний (об’єктно-проблемний) аспект РІП пов’язаний з визначенням об’єктів дії програми: певних процесів, видів і сфер діяльності, регіонів, проблем тощо, на покращання або вирішення яких спрямована програма. Найбільш загальним об’єктом РІП є соціально-економічний розвиток регіону. Багатовекторність цього розвитку передбачає врахування численних його напрямів: економічного, соціального, екологічного, просторового та ін. З цим аспектом тісно пов’язано розроблення основних напрямів регіональної інвестиційної політики.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Максимізація прибутку на ринку монополістичної конкуренції у короткотерміновому періоді
Мікроекономіка є однією зі складових сучасної економічної теорії - фундаментальної науки про господарство, яка досліджує поведінку людей і пояснює, чому і як вони приймають ті чи інші економічні рішення. Мікроекономіка вивчає поведінку індивідуальних ...

Організація економічної служби на підприємстві ПОСП Рояківка
Важливу роль у виробництві сільськогосподарської продукції відіграють АПК, що єдиною цілісною виробничо-економічною системою, яка охопила цілий ряд галузей народного господарства спеціалізованих на виробництві продовольства. Головне ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.