Розділи економіки

Особливості розвитку та розміщення освітніх закладів в Україні

Аналіз розміщення ринку освіти дозволяє визначити характер і структуру споживання цих послуг, які сформовано під впливом соціальних, економічних і культурних та демографічних детермінант.

У комплексі передумов розміщення продуктивних сил демографічні є найважливішою складовою частиною, бо трудові ресурси - головна продуктивна сила. Аналізуючи вплив демографічних передумов на розміщення продуктивних сил, треба враховувати, що населення - не лише виробник матеріальних благ і послуг, але і їхній споживач. Тому враховувати слід і осіб у працездатному віці, і дітей, і осіб похилого віку. Населення у своїй сукупності формує і споживчий ринок, і ринок праці.

Демографічні передумови можна поділити на такі основні структурні блоки:

· чисельність населення країни (регіону), його динаміка, характер відтворення;

· розміщення населення на території, щільність населення, форми розселення, міграції;

· статевовікова структура населення, чисельність і динаміка трудових ресурсів, рівень їхньої кваліфікації;

· структура зайнятості населення;

· національний склад населення;

· демографічна політика держави.

Демографічні фактори - це чисельність населення і його розміщення по території, кількісна і якісна оцінка трудових ресурсів у розрізі областей і районів.

Україна належить до держав з високою густотою населення - 80 осіб на 1 кв. км. Більші показники спостерігаються у східних індустріальних регіонах

(у Донецькій області - 183 особи на 1 км2), менші - у північних та південних областях (на Чернігівщині - 39 осіб на 1 км2).

Техніко економічні фактори - це науково - технічний прогрес, транспортні умови, форми загальної організації виробництва. Вирішальне значення має науково - технічний прогрес.

Під “ якістю освітньої діяльності ” мають розглядатися не просто характеристики вищих навчальних закладів і державних органів, які здійснюють управління у галузі вищої освіти, а “ сукупність характеристик діяльності системи вищої освіти та її складових щодо надання послуг для здобуття вищої освіти, котра визначає її здатність задовольняти встановлені й передбачені потреби окремої особи або (та) суспільства ”.

Виходячи з різноманітності споживачів освітніх послуг, можна відзначити, що загальна якість освітніх послуг має складатися з таких видів, як: якість для суспільства (держави); якість для окремих територій (регіонів); якість для окремих осіб, котрі бажають здобути вищу освіту.

Якість освітніх послуг поняття багатовимірне і може формуватися з наступних видів:

· якість для суспільства (держави), критерії та показники якої враховуються в процесі ліцензування, акредитації вищих навчальних закладів та їх окремих спеціальностей. За допомогою цих заходів встановлюються вимоги до організації роботи вищих навчальних закладів, його професорсько-викладацького складу та матеріально-технічного забезпечення, а також програмно методичного забезпечення навчального процесу. Якість для суспільства передбачає також формування у молодих фахівців соціально необхідних якостей для сприяння їх реалізації не лише як окремих суб’єктів ринку праці, а і як членів суспільства та громадян країни;

· якість для окремих територій (регіонів), підприємств, установ та організацій, що мають певні вимоги щодо знань, практичних навичок та особистісних якостей випускників вищих навчальних закладів. Актуальність і відмінність цієї складової загальної якості освітніх послуг від попередньої полягає в тому, що сучасні державні стандарти враховують в основному загальні вимоги до навчального процесу; й відсутній гнучкий механізм реагування на специфічні потреби в освітніх послугах окремих регіонів та підприємств, особливо з боку державних вищих навчальних закладів, які виконують держзамовлення; вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації підпорядковані лише відомчим міністерствам, а управління освіти обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування не мають суттєвого впливу на них;

· якість для окремих осіб, які хочуть здобути вищу освіту, характеризується тими знаннями і навичками, ціннісними орієнтаціями, певними особистісними якостями, котрі сформувалися або розвинулися під час навчання. Головним критерієм якості вищої освіти для особи є її спроможність отримати бажану роботу або підвищення по службі. [20, c. 118]

Подібні статті по економіці

Проблеми управління прибутковістю та рентабельністю дільничої станції Микитівка
Сучасний розвиток економіки України супроводжується ускладненням економічних процесів, трансформацією власності і середовища господарювання, концентрацією виробництва і капіталу, що зумовлює об’єктивну необхідність забезпечення прибутковості су ...

Обігові кошти підприємства
Сьогодні, коли економіка України перейшла на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе. Знов створені і вже діючі підприємства самі вирішують яку продукцію випускати, за якими цінами реалізовувати. Кожне підприємство, ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.