Розділи економіки

Вплив виявлених резервів на показники роботи підприємства і розрахунок економічного ефекту від впровадження запропонованих пропозицій

У системі заходів щодо зростання економічної ефективності сільськогосподарського виробництва у ПСП ім. Шевченка чільне місце займає підвищення якості продукції. Поліпшення якості сільськогосподарської продукції має велике економічне і соціальне значення, воно рівнозначне збільшенню виробництва продукції. Підвищення ефективності виробництва і досягнення більш високих кінцевих результатів нерозривно пов'язані з проблемою якості, розв'язання якої вимагає вдосконалення технології виробництва сільськогосподарської продукції і збільшення потужностей для її переробки та зберігання. За рахунок використання резервів поліпшення якості та збереження виробленої продукції можна на 20-30 % підвищити рівень її споживання, що сприятиме більш повному задоволенню потреб населення в продуктах харчування.

Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва відбувається в умовах поглиблення спеціалізації і посилення концентрації виробництва на основі міжгосподарської кооперації і агропромислової інтеграції. У спеціалізованих підприємствах і агропромислових об'єднаннях порівняно з неспеціалізованими господарствами врожайність сільськогосподарських культур і продуктивність худоби вище на 35-40 %, продуктивність праці - в 4-5 разів, а собівартість продукції менша на 25-30 %. Тому, на перспективу для ПСП ім. Шевченка необхідно розвивати сільськогосподарське виробництво на основі різноманітних форм об’єднань власності і видів господарювання, які вимагають створення для них рівних економічних умов, необхідних для самостійної та ініціативної роботи.

Отже, одним із напрямів підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва є зростання продуктивності, яке може відбуватися на основі поєднання різноманітних форм власності та видів господарювання. При цьому необхідно створити умови, які можуть повернути селянинові становище господаря на землі, заінтересованого в ефективному її використанні. Докорінна перебудова економічних відносин в аграрному секторі має узгоджуватися з комплексом заходів щодо застосування досягнень науково-технічного прогресу, поліпшення умов праці та побуту сільських трудівників.

У ПСП ім. Шевченка, як уже згадувалося, дуже яскраво виявлені сезонність, нерівномірний режим роботи і затрат праці. Внаслідок сезонного характеру праці, спричиненого незбігом періоду виробництва із робочим періодом, трудові ресурси підприємства у зимові місяці використовуються на 35-40 % менше, ніж у найбільш напружений весняно-літній період. Це вимагає додаткових організаційних зусиль для забезпечення зайнятості персоналу підприємства та пом'якшення сезонності. Щоб розв'язати названу проблему, необхідно вдосконалити:

- фаховий і культурно-технічний рівень трудових ресурсів;

- організацію використання робочої сили, що неможливе без формування стабільних трудових колективів (за будь-якої форми власності), та закріплення кадрів;

- матеріально-технічну базу, залучення у виробництво нової техніки й індустріальної технології, досягнення біологічної науки, які в кінцевому підсумку змінюють співвідношення між живою та уречевленою працею і сам зміст сільськогосподарської праці, підвищують її привабливість, розширюють сферу прикладання кваліфікованої праці.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 

Подібні статті по економіці

Малий бізнес - основа розвитку економіки в ринкових умовах
Значення малого бізнесу в розвитку економіки є досить значним. Особливо це стосується України, оскільки за умов слабкого росту виробництва, населення мусить вдаватися до самоорганізації своєї зайнятості. А відкриття власної справи - єдиний вихід в от ...

Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей та економіки країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить розквіт чи занепад власного виробництва, можливості вирішення соціальних й екологічних проблем, сучасний рівень і поте ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.