Розділи економіки

Вплив виявлених резервів на показники роботи підприємства і розрахунок економічного ефекту від впровадження запропонованих пропозицій

В результаті підвищення продуктивності праці у ПСП ім. Шевченка спостерігається зростання: обсягу чистого доходу на 1128,0 тис. грн. (або 25,0%), собівартості реалізованої продукції на 381,9 тис.грн (або 16,0 %) і рентабельність сільськогосподарського виробництва на 1,0 %.

Важливими показниками, які співвідносять витрати з доходами, є коефіцієнти окупності та покриття витрат. Коефіцієнт окупності характеризує величину витрат, понесену підприємством для отримання однієї гривні доходу від продажу продукції.

В таблиці 3.4 проведемо аналіз ефективності діяльності ПСП ім. Шевченка за відносними показниками.

Показники таблиці свідчать про значне покращання окупності витрат підприємства. Зокрема, показники рентабельності активів майна підвищилися на - 0,2 пунктів, рентабельність залученого капіталу - на 0,1 пункти, а рентабельність оборотних активів та власного капіталу - на 0,2 пункти, чистої рентабельності продажу продукції - на 2,90 пункти. Тобто підприємство більше отримує прибутку на 1 грн. витрат (активів, капіталу). Зростання показників рентабельності господарської діяльності на 1,0 % свідчить про наявні резерви у використанні основних засобів, запасів, трудових ресурсів у господарській діяльності підприємства.

Таблиця 3.4

Прогноз показників окупності ПСП ім. Шевченка

Показники

Базовий період 2012 р.

Прогноз До 2015 р.

Прогноз +;-до базового

1. Рентабельність активів майна

9,4

9,60

0,20

2. Рентабельність залученого капіталу

8,70

8,80

0,10

3. Рентабельність оборотних активів

8,00

8,20

0,20

4. Рентабельність власного капіталу

36,30

36,50

0,20

5. Рентабельність реалізованої продукції

24,70

25,30

0,40

6. Рентабельність операційної діяльності

5,80

6,50

0,70

7. Рентабельність звичайної діяльності

16,0

16,30

0,30

8. Чиста рентабельність продажу продукції

28,1

31,00

2,90

9. Коефіцієнт покриття виробничих витрат

1,20

1,28

0,08

10. Рентабельність підприємства

59,50

60,50

1,0

Отже, підвищення економічної ефективності ПСП ім. Шевченка передбачає збільшення виробництва і підвищення якості сільськогосподарської продукції при одночасному зменшенні затрат праці і коштів на одиницю продукції. Розв'язання цієї проблеми нерозривно пов'язане з подальшою всебічною інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва, в процесі якої забезпечується підвищення врожайності сільськогосподарських культур та продуктивності худоби. В сучасних умовах сільськогосподарське виробництво повинно розвиватися переважно на основі інтенсифікації, що є основним напрямом підвищення його економічної ефективності.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Калькулювання собівартості послуг в системі житлово-комунального господарства
В умовах переходу до ринкової економіки собівартість продукції є найважливішим показником виробничо-господарської діяльності підприємств. Обчислення цього показника необхідно для: оцінки виконання плану по даному показнику і його ди ...

Планування виробничих витрат і собівартості продукції вівса на площі 120 га в умовах ТОВ агрофірма Ольвія
Сільське господарство є однією з основних галузей народного господарства, оскільки виробництво продуктів харчування - перша умова життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Попит ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.