Розділи економіки

Вплив виявлених резервів на показники роботи підприємства і розрахунок економічного ефекту від впровадження запропонованих пропозицій

Пріоритетні шляхи підвищення продуктивності праці у ПСП ім. Шевченка визначаються з урахуванням галузевих і регіональних особливостей. Правильне поєднання факторів, які забезпечують раціональне і ефективне використання земельних угідь, засобів виробництва і трудових ресурсів, є підвищення продуктивності праці персоналу аграрного підприємства і реальною умовою збільшення виробництва продукції, що значною мірою визначає ефективність функціонування підприємства

Фінансово-економічний стан підприємства характеризується його прибутковістю, яка визначається абсолютними і відносними показниками. Виходячи з цього прибутковість аграрного підприємства характеризується масою прибутку, одержаного за рік, та його розміром з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь. Прибуток підприємства характеризує абсолютний ефект без врахування обсягу використаних для його досягнення виробничих ресурсів. Рентабельність є важливою економічною категорією, яка властива діяльності підприємств на принципах господарського розрахунку і свідчить про його прибутковість. Тому рентабельність - показник економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, який свідчить величину прибутку господарства в результаті його діяльності. Прибуток ПСП ім. Шевченка - це реалізована частина створеного чистого доходу. Тому маса прибутку аграрного підприємства не повністю відображає його вклад у створення чистого доходу суспільства. Величина прибутку підприємства залежить від кількості і якості реалізованої продукції, її структури, рівня собівартості і фактичних цін реалізації. Рентабельність - це відносний показник, який характеризує рівень ефективності господарської діяльності. Він визначається відношенням прибутку до понесених витрат або активів, які зумовили його одержання в процесі підприємницької діяльності. Залежно від виду прибутку і характеру ресурсів, які використані у розрахунках, рентабельність має декілька модифікованих форм, які відображають ефективність використання цих ресурсів.

Дальший розвиток і зміцнення економіки підприємства, вирішення багатьох соціально-економічних проблем села неможливі без значного підвищення продуктивності праці.

Продуктивність праці є важливим показником економічної ефективності аграрного виробництва. Тому позитивна динаміка продуктивності праці свідчить про відповідні зміни стану економіки господарства (табл. 3.3).

На основі докорінних змін матеріально-технічної бази аграрного підприємства передбачається значне підвищення продуктивності праці і зменшення частки працівників. Якщо нині це співвідношення становить 1:6, то в перспективі очікується 1:30. Отже, збільшення виробництва сільськогосподарської продукції у підприємстві буде забезпечуватись лише за рахунок підвищення продуктивності праці, проте досягнутий рівень і темпи її зростання залишаються ще недостатніми.

Таблиця 3.3

Прогноз показників господарської діяльності у ПСП ім. Шевченка

Показники

Одиниці виміру

Базовий період 2012 р.

Прогноз До 2015 р.

Прогноз до базового

+;-

у %

Чистий дохід від реалізації продукції

тис.грн.

4502

5630

1128,0

125,0

Собівартість реалізованої продукції

тис.грн.

3012,0

3393,9

381,9

116,0

Валовий прибуток

тис.грн.

1490

2136,1

646,1

143,3

Прибуток від операційної діяльності

тис.грн.

1954

2112,1

158,1

108,0

Чистий прибуток (збиток)

тис.грн.

1793

2054,1

127,0

107,1

Ретабельність виробництва

%

59,5

60,5

1,0

-

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Планування діяльності промислового підприємства
Будь-яке суспільство для забезпечення нормального рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації, які спільно виконують ту чи ту місію і діють на засаді певних правил і ...

Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП
Метою даної роботи є характеристика і аналіз комплексу понять, а саме основних макроекономічних показників, які використовуються в системі національних рахунків(СНР). Вони були створені з метою виміру сукупного виробництва в ринковій екон ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.