Розділи економіки

Фактори і резерви підвищення продуктивності праці

Джерело: власні дослідження.

Отже, у результаті поліпшення використання робочого часу у підприємстві можна досягти скорочення цілодобових і внутрішньозмінних втрат (простоїв, прогулів, неявок через хворобу). Так, планова кількість всіх працівників на 2015 р. становить 34 осіб, що на 2 особи менше кількості працівників 2012 р., що вказує на резерви підвищення продуктивності праці у підприємстві близько 4,0 %.

Робота будь-якого підприємства неминуче пов'язана з необхідністю комплектування штату. Добір нових працівників не тільки забезпечує режим нормального функціонування підприємства, але і закладає фундамент майбутнього успіху. Основну увагу у ПСП ім. Шевченка необхідно звернути саме на питання добору високваліфікованого персоналу середньої ланки. Адже без нього неможливо закріпитись на ринку, а тим паче досягти завоювання більшої частки ринку.

У господарстві мають місце й приховані втрати робочого часу, пов’язані з порушенням нормальних умов праці або з потребою додаткових затрат праці через використання нестандартних технологій. Величина цих втрат становить близько 8 % за доплатними листками, що їх виписують працівникам за виконання таких робіт, або за актами, повідомленнями, відомостями тощо. Проте втрати робочого часу не завжди призводять до зменшення випуску продукції. Ці втрати можуть компенсуватися підвищенням продуктивності праці робітників підприємства за певних напрямів реалізації резервів зростання продуктивності праці.

Головними напрямами реалізації резервів зростання продуктивності праці у ПСП ім. Шевченка є: впровадження досягнень науково-технічного прогресу; удосконалення організації виробництва і праці; підвищення якості професійно кваліфікаційного рівня робочої сили; удосконалення систем мотивації та стимулювання праці.

Усі напрями, що впливають на рівень продуктивності праці, за характером дії можна об’єднати в три групи. До першої групи належать фактори, що сприяють збільшенню виробництва продукції, до другої - скороченню затрат живої праці, до третьої - соціальні фактори, що спонукають працівників до ефективнішої праці.

Збільшення виробництва продукції у ПСП ім. Шевченка можна досягти завдяки підвищенню культури землеробства, впровадженню нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур, кращих порід і ліній тварин, раціональної хімізації виробництва і меліорації землі, зміцненню кормової бази тощо. Серед другої групи факторів важливе значення мають такі, як впровадження нових технологій і способів обробітку ґрунту, раціональної організації праці і виробничих процесів, досягнення обґрунтованої спеціалізації виробництва й ефективного співвідношення між основними та допоміжними галузями. Але найбільш радикальним фактором, що впливає на скорочення затрат живої праці, є заміна її капіталом. Результатом такої заміни є механізація й автоматизація виробництва, завдяки чому не лише підвищується продуктивність праці, а й зростає прибутковість підприємств. .

Серед групи факторів підвищення продуктивності праці у господарстві особливу роль відіграють такі, як підвищення кваліфікації працівників і рівня їх матеріальної заінтересованості, моральне стимулювання кращої праці. Працівники з вищою кваліфікацією швидше та якісніше виконують свої функції. Тому раціональна організація навчання кадрів є важливою умовою зміцнення економіки підприємств. Це тим більш важливо, що заміна живої праці капіталом, перехід до використання більш продуктивних машин і знарядь вимагає для їх експлуатації кваліфікованих працівників з іншим рівнем матеріального стимулювання: успіх досягається лише тоді, коли кожний працівник буде чітко розуміти, що, коли, чому і як йому потрібно робити, а також яка матеріальна винагорода його очікує.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Національне багатство, прибуток
Виробничі можливості суспільства завжди були обмежені. Зі збільшенням населення виникала необхідність залучення в господарський оборот нових земель, самих різних природних ресурсів. До початку ХХ сторіччя темпи приросту використовуваних ресурсів зали ...

Поняття та структура світового ринку
На сучасному етапі суспільного розвитку значну роль для економіки кожної окремої країни і світу вцілому відіграє світове господарство, яке поєднує національні господарства, що пов’язані і взаємодіють за законами міжнародного поділ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.