Розділи економіки

Рівень забезпеченості підприємства персоналом

Умовою виконання виробничої програми, раціонального використання трудових ресурсів є економне й ефективне використання робочого часу. Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним робітником за період часу, що аналізується, а також за ступенем використання фонду робочого часу. Використання робочого часу за категоріями робітників оцінюється за допомогою двох показників: середня кількість днів, відпрацьованих робітником за звітний період (місяць, квартал, рік), і середня тривалість робочого дня (зміни). Ці показники можна обчислити на підставі даних звіту з праці.

Перший показник , що характеризує тривалість робочого періоду в днях (явочні дні), залежить від наступних факторів: кількість вихідних і святкових днів, кількість днів чергової відпустки, інших видів відпусток передбачених законодавством, кількість днів непрацездатності, неявки на роботу з дозволу адміністрації, прогули, тощо. Тривалість робочого дня (зміни) робітника залежить від: величини нормативно встановленого робочого тижня, часу простою протягом робочого дня (зміни), зафіксованого в обліку, часу інших скорочень робочого дня, передбачених законодавством, часу понадурочної роботи, тощо. Під час аналізу визначаються відхилення фактичних показників від запланованих.

Проведемо аналіз використання робочого часу у ПСП ім. Шевченка (табл. 2.15).

Дані таблиці 2.16 свідчать, що на збільшення цілоденних втрат робочого часу вплинули: підвищення планової величини відпусток на навчання +1 день, хвороби +5 днів, виконання громадських і державних обов’язків +0,8 дня, простої +2 дні, прогули +1 день, невиходи з дозволу адміністрації +2 дні. Разом 11,8 дня. Цілоденні втрати робочого дня було частково компенсовано скороченням тривалості: чергових відпусток -0,5 дня, відпусток через вагітність -2 дні. Разом -2,8 дня.

Усього невиходів на роботу ( 11,8+(-2,8)) = 9 днів.

Належить зазначити, що розрахунок втрат робочого часу не повністю відображає реальну картину, оскільки до розрахунку не потрапляють втрати робочого часу тривалістю 15-20 хвилин ( а інколи й більше) з вини робітників, які не документуються. Тому фактично завищується відпрацьований час. Величину таких втрат визначають способом вибіркових спостережень і опитувань робітників, фотографією робочого дня тощо.

У господарстві мають місце й приховані втрати робочого часу, пов’язані з порушенням нормальних умов праці або з потребою додаткових затрат праці через використання нестандартних технологій. Величину цих втрат можна визначити за доплатними листками, що їх виписують працівникам за виконання таких робіт, або за актами, повідомленнями, відомостями тощо.

Таблиця 2.15

Використання робочого часу у ПСП ім. Шевченка у 2012 році

Показники

На одного робітника

Відхилення ( +;-)

за планом

фактично

на одного робітника

на всіх робітників (36 осіб)

Календарний фонд часу, днів у т.ч.: -святкові -вихідні Кількість робочих днів

365 9 104 252

365 9 104 252

- - - -

- - -

Невиходи на роботу, днів У т.ч. з поважних причин: -чергові відпустки -відпустки на навчання -відпустки через вагітність і пологи -хвороби -виконання громадських обов’язків

33 33 22,4 2 4 3 1,6

45 37,3 21,9 3 2 8 2,4

+12 +4,3 -0,5 +1 -2 +5 +0,8

+228 +81,7 -9,5 +19 -38 +95 +15,2

Втрати робочого часу, днів У т.ч.: - простої -прогули -невиходи з дозволу адміністрації Із них з ініціативи адміністрації - масові невиходи на роботу(страйки)

- - - - - - -

5 2 1 2 -

+5 +2 +1 +2 - -

+95 +38 +19 +38 - -

Відпрацьовано, днів Тривалість робочого дня, год Усього тривалість робочого часу, год. Надурочно відпрацьований час, год. Невиробничі витрати часу, год.

219 8 1752 - -

210 7,7 1617 3,6 104,4

-9 -0,3 -135 +3,6 +104,4

-171 -5,7 -2565 +68,4 +1983,6

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Структура та організація господарської діяльності приватного підприємства
Мета даної дипломної роботи полягає в ознайомленні із специфікою діяльності ПП "Богдан", змістом і характером роботи його працівників, закріпленні теоретичних знань, одержаних під час навчання в інституті і набуття певних пра ...

Оцінка та механізм забезпечення економічної безпеки підприємства
Сучасне підприємство знаходиться в умовах безперервної зміни середовища його існування. Ця нестабільність вимагає від господарюючих суб‘єктів постійної адаптації, зокрема пошуку нових і вдосконалення вже відомих засобів забезпечення си ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.