Розділи економіки

Аналіз господарської діяльності підприємства

За даними таблиці можна зробити висновок, що в цілому відбулися негативні зміни у складі показників, якими характеризується фінансова стійкість. Значення коефіцієнта автономії менша за нормативне значення і свідчить про залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, так у 2012 році підприємство не фінансувалось за рахунок власного капіталу. Коефіцієнт маневреності робочого капіталу в 2012 році у порівнянні з 2010 роком зменшився на 2,37 пункти, та коефіцієнт фінансової стабільності зменшився на 0,43, і менше проти нормативу на 1,09 пунктів, та зростає частка залученого капіталу, що призвело до значної фінансової залежності підприємство.

Фінансова залежність підприємства на 12,24 пункти переважає норматив і свідчить, що розмір боргів в шість разів більше за допустимі норми.

У величині фінансових результатів безпосередньо віддзеркалюються усі аспекти діяльності господарюючого суб’єкта: технологія і організація виробництва, система внутрішнього та зовнішнього управління, особливості діяльності. Результатом господарської діяльності є економічний її підсумок у грошовій формі, який має два «полюси» прояву: позитивний і негативний, тобто прибуток і збиток. Важливою й актуальною проблемою функціонування аграрних підприємств є підвищення економічної ефективності господарської діяльності. Ефективність виробництва - це складна економічна категорія, в якій відображено ступінь використання механізму дії економічних законів і виявлено найважливіший аспект діяльності підприємства - його результативність.

Сільськогосподарське виробництво вимагає органічного поєднання і взаємодії чотирьох факторів - робочої сили, основних засобів, предметів праці і землі. В процесі виробництва здійснюється виробниче споживання вказаних ресурсів з метою отримання певних споживних вартостей, спроможних задовольнити відповідні потреби людей. Отже, будь-яке виробництво передбачає витрати ресурсів і одержання певних результатів. Але на однакову кількість витрачених ресурсів підприємства можуть одержувати далеко не однакові за величиною результати.

Вагомим джерелом підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва є застосування прогресивних форм організації виробництва та відповідних методів матеріального заохочення працівників у досягненні високих кінцевих результатів. У зв'язку з цим очевидна необхідність переведення всіх виробничих підрозділів підприємства на господарський розрахунок, а також створення умов для ефективного використання трудових ресурсів і всіх елементів сільськогосподарського виробництва.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 

Подібні статті по економіці

Особливості діяльності транснаціональних корпорацій в Україні
Найважливішим елементом розвитку світової економіки та міжнародних економічних відносин є транснаціональні корпорації (ТНК). В останні десятиріччя їм приділяється багато уваги. Сьогодні немає жодного значного процесу в світовій економіц ...

Підвищення використання виробничих та трудових ресурсів підприємства
Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управлін ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.