Розділи економіки

Аналіз господарської діяльності підприємства

Якщо на підприємстві рівень ліквідності настільки великий, що після погашення найбільш термінових зобов’язань залишаються зайві кошти, то можна прискорити строки розрахунків з банком, постачальниками та іншими кредиторами.

Зміна показників ліквідності наведена в таблиці 2.8. Зміна показників ліквідності, наведених в таблиці, свідчить про те, що на одну гривню поточних зобов’язань припадає 1,29 грн. оборотних активів, це на 0,13 грн. більше ніж в базисному році, та більше нормативу на 0,29 грн Тобто у підприємства є реальна можливість покриття поточних зобов’язань за рахунок його оборотних засобів. Підприємство має ліквідний баланс.

Таблиця 2.8

Показники ліквідності ПСП ім. Шевченка

Показники

Норматив

2010 р.

2011 р.

2012р.

2012р. +, - до

2010р.

нормативу

Коефіцієнт покриття

> 1,0

1,16

1,02

1,29

0,13

+0,29

Коефіцієнт швидкої ліквідності

> 0,5

0,06

0,02

0

- 0,06

-0,5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

> 0,2

0,01

-0,012

-0,035

- 0,025

-0,165

Частка оборотних засобів в активах

-

0,32

0,32

0,26

-0,06

-

Коефіцієнт забезпеченої ліквідності

> 0,5

0,36

0,21

0,44

+0,08

-0,06

Значення коефіцієнта швидкої ліквідності в 2012 році становить 0, що менше нормативу на 0,5, і це свідчить, що за рахунок грошових коштів та очікуваних фінансових надходжень не можуть бути погашені всі поточні зобов’язання підприємства.

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності в 2012 році складає -0,035 і свідчить, що підприємство неспроможне погасити поточну заборгованість за рахунок наявних грошових коштів.

Розмір оборотних засобів становить по даному підприємству 26 % в майні підприємства. Наявність виробничих запасів підприємства характеризує його можливість продовжувати господарську діяльність, хоча частка оборотних активів зменшилась в 2012 році в порівнянні з 2010 роком на 6%.

Коефіцієнт забезпеченої ліквідності має тенденцію до зростання і в 2011 році свідчить, що 44 %, боргів підприємство може погасити за рахунок власного майна хоча він є меншим за норматив на 0,06 пунктів.

Під фінансовою стійкістю підприємства розуміють його платоспроможність в часі з дотриманням умови фінансової рівноваги між власними і залученими засобами. Фінансова стійкість відображає збалансованість засобів та джерел їх формування, доходів і витрат, грошових і товарних потоків, оцінюється на підставі співвідношення власного і залученого капіталу підприємства, співвідношення довгострокових і поточних зобов’язань, достатності забезпечення матеріальних оборотних засобів власними джерелами.

Ділова активність проявляється в динамічності розвитку підприємства. Критеріями ділової активності є рівень ефективності використання ресурсів підприємства, стійкість економічного зростання, ступінь виконання завдання за основними показниками господарської діяльності. Ділова активність підприємства характеризується абсолютними і відносними результативними показниками використання ресурсів та обсягами господарської діяльності (табл. 2.9).

Таблиця 2.9

Показники ділової активності ПСП ім. Шевченка, (тис.грн)

Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2012 р. до 2010р.

+, -

в %

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції

2358

5204

5370

3012

> у 2,7 рази

2. Податок на додану вартість

358

874

868

510

> у 2 рази

3. Чистий дохід від реалізації

2000,2

4330

4502,0

2501,8

> у 2,3 рази

4. Фактичні обсяги виробництва продукції

1424

4400

3012

1588

111,5

5. Валовий фінансовий результат

576

-70

-

-576

-

6. Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток(+), збиток(-)

-806

262

1954

2760

> у 2,4 рази

7. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності: прибуток(+), збиток(-)

-802

-6

1793

2595

> у 3,2 рази

8. Чистий фінансовий результат: прибуток(+), збиток(-)

-802

589

1793

2595

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили
Сучасний етап розвитку зв'язаний з новим поглядом на робочу силу як на один із ключових ресурсів економіки. Тому свідчення - ріст ролі людського фактора в умовах технологічного етапу НТР, коли в наявності пряма залежність результ ...

Основні стадії науково-дослідного процесу
Наукове дослідження - це цілеспрямований процес виробництва нових знань, які розкривають нові явища у суспільстві і природі, для використання їх у практичній діяльності людей. Методологія наукових досліджень у природознавчих, технічни ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.