Розділи економіки

Поняття, сутність та показники рентабельності

В умовах ринкових відносин, що характеризуються своєю динамічністю, су­б'єкти господарської діяльності незалежно від форми власності самі планують свою діяльність і перспективи розвитку виходячи з розроблених ними господарських і со­ціальних задач, попиту та пропозиції товарів і послуг.

Незамінним показником при поточному плануванні виробництва, а також при визначенні фінансового положення підприємства є показник рентабельності.

Рентабельність - це найважливіша економічна категорія, що властива всім підприємствам, котрі працюють на основі господарського розрахунку. Вона означає прибутковість підприємства і визначається шляхом співставлення одержаних ре­зультатів (прибутку, валового доходу) з витратами або не використовуваними ресу­рсами. Будучи узагальнюючим показником економічної ефективності сільськогос­подарського виробництва, рентабельність відображує ефективність використання спожитих виробництвом ресурсів галузі - трудових, земельних і матеріальних, рі­вень керування й організації виробництва і праці, кількість, якість і результати реа­лізації продукції, можливості здійснення розширеного відтворення й економічного стимулювання працівників. Таким чином, рентабельність знаходить своє вираження насамперед у наявності прибутку.

Прибуток являє собою реалізовану частину чистого доходу і розраховується вирахуванням із грошового виторгу від реалізації продукції (Вг) комерційної (пов­ної) собівартості (Ск) чи витрат виробництва (Вв):

П = Вг - Ск (ВВ) (1)

Прибуток характеризує кінцеві економічні показники не тільки в сфері ви­робництва сільськогосподарської продукції, але й у сфері обігу, реалізації. Зі зрос­танням прибутку нерозривно зв'язаний ріст рентабельності виробництва. У свою чергу коли мова йде про те, що те чи інше господарство рентабельне, це означає, що в цьому господарстві не тільки відшкодовують витрати, зв'язані з виробництвом і реалізацією продукції, але й отримують визначений прибуток, що дозволяє господа­рювати на розширеній основі.

Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність.

Слово рентабельність означає буквально - доходність, прибутковість, від ні­мецького rentable - вигідний, прибутковий, доходний.

При визначенні рівня рентабельності традиційно використовують абсолютні та відносні показники. Абсолютна величина рентабельності рівнозначна прибутку і обчислюється в грошовому вигляді. Відносні показники рентабельності виража­ються у вигляді двох величин: прибутку та собівартості реалізованої продукції в оп­тових цінах, прибутку та виробничих фондів.

У свою чергу, відносні показники можуть бути обчислені у відсотках або гро­шовому вигляді. Рівень (або норма) рентабельності це і є вимірювання рентабельності у відсотках. Стосовно прибутку можна виділити одиничні та зведені показники рентабельності. До одиничних відносять показники рентабельності окре­мих видів продукції, а до зведених - їх групи. Вони також можуть обчислюватися як у абсолютних, так і у відносних величинах.

За ступенем узагальнення рентабельність можна підрозділити на показники загальногосподарської рентабельності та галузевої (регіональної) рентабельності. Загальногосподарська рентабельність як в абсолютних, так і відносних виразах обчислюється по окремих видах продукції, їх групах або даному підприємству в цілому. Показники галузевої (регіональної) рентабельності обчислюються на основі зведених даних по галузі в цілому.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Обґрунтування тарифу і формування прибутку транспортного обслуговування
Автомобільний транспорт - одна з найважливіших галузей народного господарства - розвивається як невід’ємна частина єдиної транспортної системи країни. Він забезпечує на ряду з іншими видами транспорту раціональне виробництво і оборот продукції ...

Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили
Сучасний етап розвитку зв'язаний з новим поглядом на робочу силу як на один із ключових ресурсів економіки. Тому свідчення - ріст ролі людського фактора в умовах технологічного етапу НТР, коли в наявності пряма залежність результ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.