Розділи економіки

Сутність економічної ефективності виробництва сільськогосподар­ської продукції в Україні

Для характеристики ефективності галузі сільського господарства в цілому ві­дносять валовий дохід та чистий дохід до ресурсів, площі землі, витратам праці, по­голів’ю худоби, спожитому основному й оборотному капіталу тощо. Крім оцінки стану галузі в Україні, дані показники в той же час є основою, наприклад, для ви­бору більш дохідних культур.

Ефективність сільськогосподарського виробництва - результативність фінан­сово - господарської діяльності суб'єкта, що керує, у сільському господарстві, здат­ність забезпечувати досягнення високих показників продуктивності, економічності, прибутковості, якості продукції. Критерієм даного виду ефективності є максимальне одержання сільськогосподарської продукції при найменших витратах живої й упредметненої праці. Зміст критерію ефективності спеціалізації зв'язане і цілком збігається з критерієм ефективності сільськогосподарського виробництва, що з ме­тою відображення комплексного характеру в економічній літературі називають го­ловним критерієм ефективності.

Ефективність завжди виражається через зміни ефективності конкретних га­лузей і їхніх сполучень. У цій єдності самої мети і засобів для досягнення цих цілей закладена єдність змісту головного критерію ефективності сільськогосподарського виробництва і критерію ефективності спеціалізації, а також загальне у принципі правомірний й вихідний початок вивчення ефективності інтенсифікації і спеціаліза­ції сільського господарства з тих самих науково - теоретичних позицій які успішно застосовуються в теперішній час українськими економістами та спеціалістами галузі.

Головний критерій ефективності представляє своєрідне сполучення двох на­прямків: одержання максимуму продукції при обмежених ресурсах і мінімізація со­бівартості одиниці продукції при гарантованих обсягах виробництва. З погляду структури, у висловлених у різний час пропозиціях і думках помі­тно тісне переплетення таких економічних категорій, як ефективність виробництва, капітальних вкладень, інтенсифікації сільського господарства. З погляду методів розрахунку й узагальнення виділяються напрямки обґрунтування саме системи по­казників, кожний з який дозволяє судити про рівень використання виробничих ресу­рсів і факторів спеціалізації, потім пошуку синтетичних показників, що дозволяють тією чи іншою мірою однозначно говорити про ефективність заходів.

Тут дуже важливо відзначити, що пошук методів оцінки ефективності спеці­алізації, що дозволяють охопити все різноманіття сільськогосподарської практики, починався з того моменту, коли стали очевидними різноманітні рішення по розмі­щенню і сполученню галузей, і має місце і зараз, коли на перший план висуваються показники ефективності і якості.

Економічну ефективність сільськогосподарського виробництва в Україні мо­жна визначити як відношення між результатом і витратами на цей результат. Еко­номічна ефективність використовується для оцінки результативності всього суспі­льного виробництва. З погляду всього народного господарства ефективним буде вважатися такий стан, коли найбільш повно задоволені потреби всіх членів суспіль­ства при даних обмежених ресурсах. Точніше це положення може бути сформульо­ване в такий спосіб:

¨економічна ефективність господарської системи - це стан, при якому не­можливо збільшити ступінь задоволення потреб хоча б однієї людини, не погіршу­ючи при цьому положення іншого члена суспільства. Такий стан називається Паретто - ефективністю.

Ефективність виробництва - це складне і багатогранне явище, тому для її визна­чення необхідно використовувати систему показників, спроможних водночас відо­бражати специфіку і особливості сільського господарства.

В ефективності виробництва відображується вплив комплексу взаємозв'яза­них факторів, які формують її рівень і визначають тенденції розвитку. Для оцінки економічної ефективності сільськогосподарського вироб­ництва використовують від­повідний критерій і систему взаємозв'язаних показників, які характеризують вимоги економічних законів і вплив різних факторів.

Показники ефективності - це засіб найбільш повного опису критерію ефек­тивності. За допомогою конкретних економічних показників кількісно характеризу­ється досягнутий рівень сільськогосподарського виробництва. Показники не можуть бути єдиними для оцінки рівня народногосподарської ефективності сільського гос­подарства і госпрозрахункової ефективності окремих його галузей і видів продук­ції, агротехнічних, зооветеринарних і організаційно-економічних заходів, впрова­дження науки і передової практики.

Рівень народногосподарської ефективності сільського господарства визнача­ється такими показниками, як обсяг і темпи зростання виробництва валової проду­кції і окремих її видів з розрахунку на душу населення.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Системи інвестицій поняття, структура, принципи функціонування
Процес розвитку ринкових відносин зумовлює необхідність подальшого дослідження організаційно-економічних умов здійснення інвестиційної діяльності, формування і використання інвестиційного потенціалу та удосконалення методів забезпеченн ...

Розробка антикризової фінансової стратегії підприємства ТОВ Альфа–Стар
Перехід до ринкових форм господарювання, та більш жорсткі умови конкуренції, призводять до неплатоспроможності окремих суб'єктів господарювання. Для них характерні: неефективне управління, криза неплатежів, високий ступінь зносу основн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.