Розділи економіки

Теорія рівноваги Л. Вальраса

Леон Вальрас (1834-1910) - швейцарський економіст, фундатор Лозаннської школи, яка є відгалуженням математичної школи. Його основна робота називається "Елементи чистої політичної економії" (1874 р.).

Одне з головних завдань економічної теорії - пошук і визначення загальної рівноваги економіки в цілому.

Леон Вальрас був першим економістом, який сформував цілісну модель загальної рівноваги. Модель складається з чотирьох груп рівнянь, що описують різні типи функціональних залежностей в економіці:

· рівняння для попиту на споживчі блага,

· рівняння для пропозиції ресурсів,

· рівняння для рівноваги в галузі,

· рівняння для попиту на ресурси.

Теорію загальної рівноваги Л.Вальраса називають «єдиною роботою економіста, яка витримує порівняння з досягненнями теоретичної фізики».

Л. Вальрас побудував систему рівнянь загальної конкурентної рівноваги та доказав існування її рішення.

Передумови моделі Вальраса:

На будь-якому ринку цього господарства існує досконала конкуренція (включаючи всі передумови цієї ринкової структури: безліч покупців і продавців, повна інформованість, відсутність витрат на вхід і вихід з ринку).

В економіці існує m видів споживчих благ, кожне з яких виробляється в умовах досконалої конкуренції безліччю незалежних фірм. Кожна фірма максимізує свій прибуток.

У господарстві є п видів ресурсів, які знаходяться у власності споживачів і надаються останніми фірмам за деякими цінами. Кожен споживач може володіти будь-яким числом видів ресурсів і не обов'язково пропонує до продажу всю кількість наявного ресурсу. Отриманий дохід споживачі розподіляють між різними споживчими благами, максимізуючи свої функції корисності.

Для виробництва одиниці кожного блага необхідно фіксована кількість кожного ресурсу.

Л. Вальрас визначив чотири групи рівнянь, що описують різні типи функціональних залежностей в економіці:

) рівняння для попиту на споживчі блага.

Попит окремого споживача на кожне благо визначається як функція цін всіх споживчих благ (Р1 . Рт) і цін всіх ресурсів (pi . рп). Цим підкреслюються два типи загальних взаємозв'язків в економіці: залежність попиту на окреме благо від цін інших благ і від цін ресурсів. Так як попит кожного споживача залежить від цих змінних, можна сказати, що ринковий попит визначається як сума індивідуальних попитів. Тому щоб записати функцію ринкового попиту на благо, ми повинні просто об'єднати всі функції індивідуального попиту в одну функцію. І, оскільки у нас m ринків благ, ми отримаємо рівно m таких рівнянь попиту.

) рівняння для пропозиції ресурсів.

Оскільки споживачі повинні також вибрати обсяг пропозиції ресурсів, якими вони володіють, необхідно записати їх функції пропозиції. Індивідуальна пропозиція ресурсу також залежить від цін споживчих благ (Р1 . Рт) і цін всіх ресурсів (pi . рп). Саме два ряди цих значень дозволяють оцінити вигоди від продажу ресурсів. Оскільки індивідуальна пропозиція кожного споживача визначається аналогічно, можна уявити функцію ринкової пропозиції окремого ресурсу як функцію всіх цін в економіці.

) рівняння для рівноваги в галузі.

Ключовою умовою рівноваги окремого виробника на окремому ринку в моделі Вальраса є нульовий прибуток. Оскільки на всіх ринках існує досконала конкуренція, загальну рівновагу буде досягнуто в тому випадку, якщо прибутковість виробництва всіх благ буде однакова і дорівнює нулю. Або, що те ж саме, середні витрати будуть рівні ціні блага.

) рівняння попиту на ресурси.

У моделі Вальраса попит на кожен ресурс буде пред'являтися в такій кількості, яка необхідна для виробництва рівноважного набору благ. Формально це теж функція попиту на ресурс, в якій в якості аргументів записані не ціни благ і ресурсів, а вже вибрані кількості вироблених благ.

Перші дві групи описують рівновагу споживачів, другі дві задають рівновагу виробників.

Модель загальної економічної рівноваги, розроблена Вальрасом, свідчить про наявність єдиної рівноваги безлічі ринків (готової продукції і чинників виробництва) в умовах дії ринкового механізму і досконалої конкуренції. Рівновага на певній частині ринків не гарантує загальної рівноваги економіки з цією кількістю ринків.

Мета моделі - вивести загальні закони дії системи цін за наявності безлічі ринків.

Держава, на думку Вальраса, має виконувати такі функції: контролювати стабільність грошей; забезпечувати безпеку громадян; стримувати спекулятивні процеси; підтримувати загальну освіту громадян; гарантувати соціальний захист робітникам; сприяти функціонуванню ефективної конкуренції; заохочувати виробництво і споживання корисних речей. Держава повинна дотримуватись принципу рівності можливостей за нерівності фактичного становища громадян.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Приватизація зміст, цілі, шляхи
Під час переходу до ринкової економіки в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об’єктивних труднощів, першочерговою серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності. ...

Проблема дискримінації на ринку праці України та шляхи її подолання
Актуальність обраної теми доводиться тим, що й зараз ми живемо у середовищі, де дискримінація є поширеною. Ми не тільки маємо уяву про дискримінацію у трудовій сфері, але деякі знайомі кожного з нас стикався з цією проблемою, це я можу ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.