Розділи економіки

Оцінка ефективності інвестиційного проекту

За результатом оцінки усіх показників ефективності інноваційного проекту дійшли висновку, що впровадження даного проекту є ефективним. Вартість інвестицій становить 4505820тис.грн., чиста приведена вартість за проектом дорівнює 8574134 тис.грн. за перші 10 років його реалізації, що є показником високого рівню ефективності. Індекс рентабельності інвестицій становить 2,9, а термін окупності проекту складає менше терміну його реалізації.

Реалізація даного проекту дозволить підприємству збільшити суму чистого прибутку на 1799419 тис.грн. за рік. Отже, сума планового річного чистого прибутку підприємства становитиме 9370 тис.грн. у порівнянні зі збитком 2012 р. у сумі 1790049 тис.грн. Таким чином, можна зробити висновок про обґрунтованість реалізації даного інвестиційного проекту на ПАТ «Дніпровський Метзавод» та його ефективність.

ВИСНОВКИ

Аналіз інвестиційних проектів - це комплекс методичних і практичних прийомів розроблення, обґрунтування і оцінювання доцільності реалізації проекту. Лише невелика частина інвестицій не дає очікуваного результату з причин, що не залежать від інвестора. Велику частину проектів, що виявилися збитковими, можна було не починати реалізувати, якби попередньо був виконаний якісний аналіз з урахуванням зовнішніх умов і внутрішніх якостей кожного проекту.

Для оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, а також для вибору ефективного проекту з кількох альтернативних пропонується розраховувати показники чистої приведеної вартості (NPV), періоду окупності (PP), дисконтованого періоду окупності (DPP), індексу прибутковості (PI).

У даній роботі було викладено та обчислено бізнес-план інвестиційного проекту на базі металургійного підприємства ПАТ «Дніпровський Метзавод». Дане підприємство протягом останніх років є збитковим, отже необхідно впроваджувати заходи щодо модернізації виробництва використання більш економічних технологій виробництва. Це може бути реалізовано за допомогою переходу із застарілих методів виробництва металу на нові, такі, як аглодомене виробництво.

Перехід на нову технологію виробництва не призведе до зміни обсягів виробництва металопродукції, однак буде отримана економія на витратах на суму 2221505 тис.грн. на рік через економію на сировині, матеріалах, паливі та електроенергії.

Перехід на нову технологію виробництва потребує придбання та встановлення нового обладнання - «ківш-печі» від виробника ПАТ «Акос-125». Дана установка має високі показники продуктивності при найменших витратах матеріалів та електроенергії. При цьому вартість придбання даної установки також найменша серед аналогів та становить 4505820 тис.грн.

За даним інвестиційним проектом вартість інвестицій становить 4505820 тис.грн., чиста приведена вартість за проектом дорівнює 8574134 тис.грн. за перші 10 років його реалізації, що є показником високого рівню ефективності. Індекс рентабельності інвестицій становить 2,9, а термін окупності проекту складає менше терміну його реалізації.

Реалізація даного проекту дозволить підприємству збільшити суму чистого прибутку на 1799419 тис.грн. за рік. Сума планового річного чистого прибутку підприємства після реалізації інвестиційного проекту становитиме 9370 тис.грн. у порівнянні зі збитком 2012 р. у сумі 1790049 тис.грн. Таким чином, можна зробити висновок про обгрунтованість реалізації даного інвестиційного проекту на ПАТ «Дніпровський Метзавод» та його ефективність.

ДОДАТОК

Дані для визначення прибутковості діяльності ПАТ «Дніпровський Меткомбінат»

Показник, тис.грн.

2010

2011

2012

Основні засоби

1696208

1692798

1941113

Необоротні активи

3284511

3403377

3420589

Оборотні активи

2764063

3502144

15340840

Власний капітал

2513118

1139265

-686362

Всього активів

6063157

6915615

18764145

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

9380506

10752232

15543124

Собівартість реалізації продукції

-9391472

-11092401

-16220100

Валовий прибуток

-10966

-340169

-676976

Фінансові результати від операційної діяльності

-898233

-1178528

-1670348

Чистий прибуток (збиток)

-1064066

-1223325

-1790049

Матеріальні затрати

8071272

10379973

15568167

Витрати на оплату праці

553768

590397

659028

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Теорія граничної корисності
Найбільш вагомий внесок у розвиток теорії граничної корисності зробила австрійська школа політекономії, яка сформувалась у 70-ті роки XIX століття. Австрійська школа - це суб'єктивно-психологічний напрямок в політекономії, що розроб ...

Організація і техніко-економічне обґрунтування роботи потокової лінії для виготовлення деталі типу кришка
Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створюються у виробництві. Реформу ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.