Розділи економіки

Рівень прибутковості виду економічної діяльності

Базою впровадження інвестиційного проекту є металургійне підприємство Дніпропетровської області ПАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат ім Ф.Е. Дзержинського» (далі - ПАТ «Дніпровський Меткомбінат»).

ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» - одне з найбiльших пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу України, входить у шiстку найкрупнiших металургiйних комбiнатiв країни за обсягами виробництва та реалiзацiї металопродукцiї. Комбiнат має виробничi потужностi по випуску: 5,6 млн. т агломерату, 4,1 млн. т чавуну, 3,5 млн. т конвертерної сталi, 0,7 млн. т блюмової та 2,7 млн. т сортової безперервнолитої заготовки, 2,86 млн. т товарного прокату.

ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» - пiдприємство з повним металургiйним циклом, має у своєму складi агломерацiйне, доменне, сталеплавильне та прокатне виробництва з комплексом ремонтно-механiчних, енергетичних, транспортних та допомiжних пiдроздiлiв.

У складi комбiнату наступнi основнi цехи: агломерацiйний, доменний, конвертерний i три прокатних цехи - новопрокатний, сортопрокатний, вiсепрокатний [1].

Головною стратегiчною цiллю підприємства є перетворення комбiнату на високопродуктивне, ефективно функцiонуюче з динамiчним розвитком пiдприємство, що входить до складу лiдерiв гiрничо-металургiйного комплексу України. Для досягнення поставленої цiлi на комбiнатi визначенi основнi напрямки виробничо-технiчної, господарської (фiнансово-економiчної) та соцiальної дiяльностi на найближчий перiод та стратегiчнi напрямки розвитку комбiнату в цiлому на бiльш вiддалену перспективу. У стратегiчних планах розвитку комбiнату технiчний розвиток виробництва визначено пріоритетним [1].

Дані для визначення прибутковості діяльності ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» представлено в додатку А. Значення показників прибутковості діяльності підприємства за 2010-2012 рр. наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Показники прибутковості діяльності ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» за 2010-2012 рр.

Показники прибутковості

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Рентабельність основних засобів, %

-62,7

-72,3

-92,2

Рентабельність необоротних активів, %

-32,4

-35,9

-52,3

Рентабельність оборотних коштів, %

-38,5

-34,9

-11,7

Рентабельність матеріальних витрат, %

-13,2

-11,8

-11,5

Рентабельність трудових витрат, %

-192,2

-207,2

-271,6

Рентабельність власного капіталу, %

-42,3

-107,4

260,8

Рентабельність позикового капіталу, %

-30,0

-21,2

-9,2

Рентабельність підприємства, %

-17,5

-17,7

-9,5

Рентабельність діяльності, %

-11,3

-11,4

-11,5

Рентабельність продукції, %

-99,9

-96,9

-95,8

Визначені показники рентабельності показують, що діяльність ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» протягом 2010-2012 років була нерентабельною та збитковою. Це пов’язано з тим, що собівартість виробненої продукції комбінату перевищує суму отриманого від її продажу чистого доходу. Отже, для відновлення прибутковості діяльності підприємства, його рентабельності необхідно впроваджувати заходи, що будуть спрямовані на впровадження інноваційних методів у виробництво основних видів продукції ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» та які сприятимуть скороченню витрат на виробництво продукції.

Подібні статті по економіці

Проблеми обслуговування державного боргу України
Аналіз стану державного боргу та ефективності управління державним боргом набуває особливого значення в сучасних умовах. Для України, як і для більшості держав світу - державні запозичення є основним джерелом покриття дефіциту бюджету, ...

Оцінка та аналіз діяльності ПАТ Полтавакондитер
Передкваліфікаційна практика є завершальною ланкою практичної підготовки, яка проводиться перед захистом бакалаврських робіт. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з професійно орієнтованих дисциплін на ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.