Розділи економіки

Основні індикатори фінансово-економічних криз

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розробив цілий ряд программ визначення фінансової стабільності, серед яких:

а) статистика зовнішнього боргу;

б) спеціальний стандарт поширення даних (SDDS/ССПД);

в) індикатори фінансової стійкості (FSI/ІФС).

ССПД висвітлює показники щодо розвитку фінансового, зовнішнього, реального, бюджетно-податкового секторів економіки та демографії населення країни.

Аналіз вразливих місць фінансової системи за ІФС включає:

а) розширений набір показників (12 основних та 10 рекомендованих) щодо діяльності депозитних корпорацій, які оцінюють достатність капіталу банківських установ, якість і структуру активів та зобов’язань, ліквідність, рентабельність, кредитні та ринкові ризики;

б) показники, що характеризують рівень розвитку інших фінансових корпорацій (страхових компаній, пенсійних, інвестиційних фондів, дилерів цінних паперів та інших фінансових посередників) через співвідношення їх активів до сукупних активів фінансової системи і до ВВП;

в) індикатори стабільності нефінансових корпорацій (корпоративних клієнтів банківських установ), які визначають боргове навантаження, рентабельність капіталу, спроможність погашати відсотки і основну суму боргу, здатність до валютного ризику та динаміки банкрутств у цьому сегменті;

г) індикатори стабільності домогосподарств (приватних клієнтів фінансових установ), які обраховують відношення загальної суми заборгованості за споживчими та іпотечними кредитами до ВВП, співвідношення витрат на обслуговування цих кредитів і загальних доходів домогосподарств;

д) показники ринкової ліквідності, які оцінюють функціонування ринку цінних паперів, валютного та інших значущих для банківської ліквідності ринків;

е) параметри ринку нерухомості, а саме ціни на комерційну та житлову нерухомість і питому вагу іпотечних кредитів у сукупних кредитах.

У таблиці 1.1 та додатку А.1 наведені методики визначення індикаторів фінансової нестабільності.

Таблиця 1.1 - Індикатори фінансової нестабільності за Ейхенгріном і Роузом [26]

Передбачення фінансово-економічної кризи за допомогою системи економічних індикаторів дає змогу якщо не уникнути її, то принаймні підготуватися до неї та пом’якшити її негативні наслідки. З цією метою активно використовують три методи для виявлення ознак назрівання кризи:

а) метод найменших квадратів;

б) імовірнісний метод;

в) метод сигналів.

Метод найменших квадратів базується на доведенні, що ризик виникнення фінансової кризи зростає при зниженні рівня покриття золотовалютними резервами грошової маси (М2), переоціненості національної грошової одиниці в реальному виражені та нарощуванні заборгованості приватного сектору в попередні роки.

Імовірнісний метод для опису основних індикаторів дає змогу оцінити вплив кожного фактору на розвиток кризового явища, що допомогло статистично довести відмінність природи криз 1970-1980-1990-х років. Науковці визначають ряд макроекономічних і фінансових показників, які є основними кризовими індикаторами, формуючи систему попередження криз на основі як міжнародних даних, так і внутрішніх показників країни.

Метод сигналів, запропонований групою авторів - Г. Камінські, С. Лізондо, став найпоширенішим при ідентифікації факторів кризи. Автори цього методу виявили цілу низку індикаторів на прикладі досвіду розвинутих країни та п’ятнадцяти країн, що розвиваються, в період із 1970-го по 1995 рік, що дало змогу проаналізувати ранні етапи 76-ти валютних і 26-ти банківських криз. Було зроблено припущення, що існує і може бути відібраний кінцевий ряд індикаторів, котрі надсилають сигнал у разі, якщо їх значення перевищує критичний обсяг.

При цьому значення індикаторів розглядаються в абсолютному вираженні, тільки значення деяких змінних істотно зменшується перед настанням кризи, тоді як інших, навпаки, може помітно зростати. Автори також визначили ступінь попередження індикаторами настання кризи (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 − Ступінь попередження індикаторами настання кризи [22]

Індикатор

Залишок часу до кризи, місяців

Банківська нестабільність

19

Переоціненість національної валюти

17

Підвищення процентних ставок

17

Зростання обсягів імпорту

16

Зниження обсягів випуску продукції

16

Відтік коштів вкладників із банків

15

Зменшення обсягів експорту

15

Погіршення умов торгівлі

15

Зниження золотовалютних резервів

15

Падіння фондового ринку

14

Зміна диференціала внутрішніх і зовнішніх процентних ставок

14

Низьке покриття резервами короткострокових зобов’язань (М2/резерви)

13

Зміна спреду депозитних і кредитних процентних ставок

13

Великий внутрішній кредит (щодо ВВП)

12

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Рівень розвитку і розміщення електронно-машинного будування України
Курсова робота описує сучасний рівень розвитку і розміщення електронно-машинного будування України. Вважаємо, що саме ця тема є одна з найбільш актуальною в наш час. Тому що, по-перше, рівень розвитку цієї галузі є одним з показників ...

Реструктуризація підприємств
Основна ідея реструктуризації підприємств - створення конкурентноздатних виробництв і зміна поведінки підприємства через запровадження жорстких бюджетних обмежень, властивих ринковій економіці. Поведінку підприємства в ринковій економіці, свободу йог ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.