Розділи економіки

Інформаційне та методичне забезпечення дослідження споживчого ринку

Ефективне функціонування регуляторних механізмів споживчого ринку неможливе без формування загальнодержавної системи інформаційного забезпечення всіх учасників ринку.

Інформаційне забезпечення управління (регулювання) розвитку споживчого ринку - це сукупність методів та засобів пошуку, збору, зберігання, накопичення та передачі інформації щодо розвитку стану ринку, його кон’юнктури та визначальних факторів розвитку.

Формування адекватного інформаційного забезпечення необхідне для аналізу, оцінки і прогнозування динаміки та якісних змін попиту і пропозиції споживчих товарів і послуг у їх взаємозв’язку і взаємообумовленості між собою, визначення чинників, які визначають їхнє формування, розвиток і співвідношення для ефективного впливу на ринкові процеси та вирішення економічних та соціальних завдань; оцінки умов діяльності суб’єктів ринку, обґрунтування комерційних рішень та зниження ризику втрат в процесі діяльності на споживчому ринку.

Основні вимоги до організації інформаційного забезпечення управління споживчим ринком достатньо універсальні, а саме: повнота та об’єктивність інформації, її розумна достатність для формування державної та регіональної політики розвитку споживчого ринку, узагальнення та обґрунтування можливих варіантів для прийняття ефективних управлінських рішень; систематизованість та придатність для використання.

Різноманітність інформації, необхідної для розв’язання задач управління (регулювання) розвитку споживчого ринку та прийняття рішень учасниками ринку обумовлюють доцільність її класифікації (рис.3.1) за такими ознаками як: сутність та мета управління (регулювання), роль в управлінні(регулюванні), ступень обробки, часові характеристики, джерела отримання, методи збору.

Джерелами інформації для створення бази даних про розвиток споживчого ринку мають слугувати:

- дані державної статистичної звітності;

- дані податкової звітності;

дані вибіркових періодичних обстежень (домашніх господарств, окремих груп населення);

дані спеціальних одноразових проблемно-орієнтованих обстежень (підприємств усіх форм власності, галузевих комплексів, територіальних утворень);

дані спеціальних соціологічних опитувань щодо мотивації та поведінки споживачів;

дані, отримані в ході вивчення суспільної думки;

звітні та програмні документи щодо соціально-економічного розвитку України; концепції (програми) розвитку споживчого ринку, його інфраструктури (торгівлі) тощо.

Джерела формування інформаційного забезпечення дослідження споживчого ринку повинні визначатися диференційовано відповідно до рівнів управління - на державному, регіональному та місцевому.

На нашу думку, функціональні задачі щодо створення належного інформаційного забезпечення , повинні вирішуватись насамперед на рівні органів місцевого самоврядування і полягати у формуванні баз даних про: підприємства, що здійснюють виробництво спожиткових товарів та надання послуг населенню, оптову та роздрібну торгівлю, угоди купівлі-продажу спожиткових товарів і послуг, реєстри ліцензій на право виготовлення товарів та надання послуг, стан цін на товари і послуги, обсяги та структуру попиту на товари і послуги, наявність товарних ресурсів, стан ринкової кон’юнктури, чисельність і склад населення.

На регіональному рівні інформаційне забезпечення повинно створювати інтегровану базу даних для розрахунку мінімального споживчого бюджету, формування державного замовлення та регіональних нормативів використання наявних ресурсів, оцінки стану регіонального ринку, розробки стандартів споживання та заходів для соціально-економічного вирівнювання розвитку регіонів з урахуванням ефективності територіальної організації виробництва.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Нормування праці в сільському господарстві
Нормування - найважливіший елемент наукової організації праці, що дозволяє правильно вирішувати питання розподілу і кооперації праці, розстановки робочої сили, організації та обслуговування робочих місць. Науково обгрунтовані норми спр ...

Максимізація прибутку на ринку монополістичної конкуренції у короткотерміновому періоді
Мікроекономіка є однією зі складових сучасної економічної теорії - фундаментальної науки про господарство, яка досліджує поведінку людей і пояснює, чому і як вони приймають ті чи інші економічні рішення. Мікроекономіка вивчає поведінку індивідуальних ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.