Розділи економіки

Аналіз валового збору зернових та факторів, які зумовлюють його зміну

Валовий збір і врожайність сільськогосподарських культур - найважливіші результативні економічні показники, що використовуються для оцінки стану, розвитку та ефективності окремих галузей рослинництва, всього рослинництва і сільського господарства в цілому. Всі агротехнічні заходи, меліорація земель, природно-економічні умови і рівень організаційно-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств знаходять свій конкретний вираз у рівні валового збору і врожайності.

Під валовим збором сільськогосподарських культур, або врожаєм, у статистиці прийнято розуміти загальний розмір продукції в натуральному виразі, зібраної з основних, повторних і міжрядних посівів, площі багаторічних насаджень та інших сільськогосподарських угідь.

Під врожайністю сільськогосподарських культур розуміють середній розмір певної продукції рослинництва з одиниці фактично зібраної площі даної культури. Врожайність у статистиці вимірюють у центнерах з гектара (ц/га) або з 1 м2 закритого ґрунту. Валовий збір характеризує загальний обсяг виробництва даної культури, а врожайність - продуктивність цієї культури в конкретних умовах її вирощування. Звідси випливає, що розмір врожайності залежить не тільки від розміру валового збору, але й від розміру посівної площі.

Валовий збір є підсумком складного процесу вирощування сільськогосподарських культур, в якому переплітаються економічний і біологічні процеси відтворення. З іншого боку, точне визначення валового збору і врожайності всіх сільськогосподарських культур можливо тільки після того, як урожай зібрано та оприбутковано. Однак відомості про валовий збір і врожайність необхідні у більш ранні періоди для планування потреб у робочій силі, збиральній техніці, транспортних засобах, сховищах тощо. У зв’язку з цим, а також відповідно до термінів розвитку рослин і періодів виробництва визначається кілька показників валового збору і врожайності.

Сільськогосподарські підприємства ще до початку календарного року складають виробничо-фінансові плани, в яких з огляду на запланований обсяг агротехнічних заходів, а також беручи до уваги природно-кліматичні умови та досвід і традиції даної місцевості, визначають на майбутній рік план посівних площ, врожайності і валового збору.

Ці показники врожаю і врожайності називаються плановою врожайністю і плановим валовим збором.

Перші відомості про валові збори і врожайність сільськогосподарських культур поточного року одержують шляхом узагальнення даних про стан посівів, які збираються задовго до появи врожаю. Ці відомості стають основою формування таких показників, як видовий урожай і видова врожайність.

Видовий урожай і врожайність - це розміри врожаю і врожайності, що формуються на різних стадіях розвитку рослин, які передують стадії повної стиглості, і визначаються за станом розвитку рослин на визначені моменти, іноді з урахуванням метеорологічних умов і стану ґрунту.

Залежно від часу оцінка видів на врожай і врожайність здійснюється на підставі різних показників, зокрема густоти сходів, ступеня кущіння, розміру колоса тощо. Визначаються показники врожаю і врожайності також за методом окомірної експертної оцінки. Крім того, сьогодні застосовується багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз на основі цілого ряду показ ників погоди, стану рослин і ґрунту.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Місце та роль ринкової конкуренції у суспільному виробництві
Необхідною умовою ефективного функціонування механізму саморегулювання ринкової економіки є конкуренція. Вона є важливою рушійною силою розвитку ринкової економічної системи. Конкуренцію породжують об'єктивні умови ринкового господарюв ...

Оцінка та механізм забезпечення економічної безпеки підприємства
Сучасне підприємство знаходиться в умовах безперервної зміни середовища його існування. Ця нестабільність вимагає від господарюючих суб‘єктів постійної адаптації, зокрема пошуку нових і вдосконалення вже відомих засобів забезпечення си ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.