Розділи економіки

Механізм формування фінансових ресурсів для розвитку ЖКГ

Розвитку комунального господарства реального сектору економіки, як основі становлення національної ринкової системи, відродження втрачених якісних комунальних послуг, формування позитивного державного іміджу, підвищення соціальної спрямованості функціонування української державності, місцевого самоврядування, приділяється особлива увага на всіх щаблях влади. Державні пріоритети реалізуються через комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності вітчизняних комунальних підприємств, шляхом створення внутрішніх мотивуючих механізмів. Проте, сприймаючи в якості найбільш поширеного мотиву діяльності підприємств - чистий прибуток, необхідно пам'ятати, що саме ринок з жорсткою конкуренцією виступає основним його обмежуючим чинником. Це протиріччя реального життя змушує менеджерів ретельніше опрацьовувати стратегічні плани розвитку комунальних підприємств в муніципальному утворенні з виділенням принципових специфічних напрямків: інвестиційна, фінансова, операційна, маркетингова та інші види діяльності. Накопичення власного та аналіз зовнішнього практичного досвіду, висока активність науковців та підвищена увага посадовців усіх рівнів влади дозволяє стверджувати про запровадження принципово нових дефініцій, що характеризують вищий рівень зазначених видів діяльності з розширенням спектру питань, які мають бути розв'язані управлінцями.

Одним із найважливіших напрямків державного впливу на економіку є забезпечення динамічного і стійкого економічного зростання, шляхом підтримки нагромадження і оновлення основного капіталу суб'єктами комунального господарства та підвищення на основі цього виробничого потенціалу підприємств. Саме на рівні комунальних підприємств механізму формування фінансових ресурсів для розвитку житлово-комунального господарства приділяється найбільше уваги, оскільки це явище визначає їх здатність досягати кінцевої стратегічної мети. Дійовим впливом держави можна вважати надання податкових пільг, субвенції населенню для компенсації вартості ЖКП, попередження та ліквідації техногенних катастроф, серед яких особливе місце посідають державні інвестиції. Саме вони дають можливість державі на макрорівні впливати на інвестиційну сферу в муніципальних утвореннях, стимулювати впровадження інновацій, підтримувати високий рівень впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

На сьогоднішній день однією з основних проблем нинішнього суспільного життя є питання фінансів, ефективність витрачання державних коштів.

Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розвиток економіки і соціальної, житлово-комунальної сфери. За його допомогою держава, здійснюючи перерозподіл національного доходу, могла змінювати структуру суспільного виробництва, впливати на результати господарювання, здійснювати соціальні перетворення. При переході до ринкової економіки бюджет не може і не повинен втрачати своєї ролі, відбудеться тільки зміна методів бюджетного впливу на суспільне виробництво.

Соціальна орієнтація ринкової економіки передбачає спрямування більшої частини бюджетних коштів на задоволення потреб населення - утримання об'єктів соціально-культурної, житлово-комунальної сфери та соціальної інфраструктури, надання допомоги незахищеним верствам населення. Доходи місцевих бюджетів найяскравіше віддзеркалюють їх значення у функціонуванні місцевого господарства, проведення інвестиційної політики, охорони навколишнього середовища.

Тому постає проблема удосконалення механізму формування фінансових ресурсів для розвитку сфери ЖКГ .

Соціально-економічний розвиток будь-якої країни визначається багатьма факторами, у т.ч. територіальним розвитком її регіонів. Важливе місце при цьому відводиться житлово-комунальній сфері, розвиток якої, як і всієї соціальної сфери, підпорядковується головній меті - найбільш повному задоволенню постійно зростаючих потреб членів суспільства. Чим вищими є темпи соціального розвитку, тим динамічніше змінюються людські потреби, структура життєвих благ, покликаних їх задовольняти та забезпечувати.

Така позиція на даний час є найбільш неприйнятною для України, яка не має сьогодні ні чіткої обґрунтованої стратегії розвитку, ні стабільного законодавства, у тому числі у сфері інвестицій, ні ефективних механізмів формування фінансових ресурсів для розвитку та вкладання інвестиційних коштів в розвиток ЖКГ, ні дієвих механізмів контролю за їх використанням.

Є два механізми формування фінансових ресурсів для розвитку ЖКГ.

Перший механізм - надання послуг в системі ЖКГ може здійснюватися і на основі франчайзингу - договору, що заключається територіальними органами управління з невеликими фірмами, які зберігають практично повну господарську самостійність. В обмін вони зобов'язанні відраховувати в місцевий бюджет 5-10% свого доходу, вводити представника місцевої влади в склад правління і рекламувати фірмовий знак територіального органу.

Другий механізм - створення інвестиційних фондів. Першочерговим завданням залучення довгострокового кредитного фінансування в сферу ЖКГ є структурування дохідної частини використовуваного для цього фінансового інструмента.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Статистичні ряди розподілу
Статистичні ряди розподілу є одним з найбільш важливих елементів статистики. Вони є складовою частиною методу статистичних зведень і угрупувань, але, по суті, жодне із статистичних досліджень неможливо провести, не представивши спочатк ...

Рентабельність сільськогосподарського виробництва і шляхи її підвищення (на прикладі ТОВ Сухоліське с. Сухоліси Київської області)
Сільське господарство є однієї з найважливіших галузей народного господарства. Воно виробляє продукти харчування для населення, сировину для переробної промисловості, забезпечує суспільство. Тому, актуальною проблемою в даний час є проблема подальшог ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.