Розділи економіки

Обгрунтування доцільності комплексного та раціонального надрокористування

У цей час в Україні формування ринкових відносин господарювання майже не супроводжується відповідним реформуванням сфери взаємодії суспільства і природи, хоча накопичений міжнародний досвід свідчить про неможливість досягнення високого рівня соціально-економічного розвитку без екологізації господарських відносин. Екологізація здійснюється через систему організаційних заходів, інноваційних процесів, реструктуризацію сфери виробництва й споживчого попиту, технологічну конверсію, раціоналізацію природокористування, трансформацію природоохоронної діяльності, які реалізуються як на макро-, так і на мікроекономічних рівнях. На макрорівні пріоритетною є структурна перебудова природо-продуктової вертикалі економіки, а на мікрорівні - це розробка маловідходних технологій і встаткування, ресурсозбереження, а також впровадження систем комплексного і раціонального природокористування.

Особливо важливе значення вищенаведене має для природо-експлуатуючих галузей промисловості, однієї з яких є вугільна сфера. Її господарська діяльність безпосередньо пов'язана з розробкою природо-ресурсного потенціалу надр із метою одержання кінцевого продукту - вугілля. Одночасно утворюється величезна кількість попутно видобуваємих твердих, рідких і газоподібних продуктів, які донедавна характеризувалися як відходи. Значна кількість таких відходів дозволяє розглядати їх як техногенні родовища, які негативно впливають на навколишнє середовище. У той же час у їх змісті знаходиться величезна кількість корисних хімічних елементів і сполук.

У світлі перерахованих вище «атрибутів» і механізмів екологізації доцільна оптимізація надрокористування і збереження довкілля. Мова йде про раціональне використання і охорону надр у процесі експлуатації природних ресурсів, заповненні їхніх запасів, ресурсозбереженні, комплексному використанні мінеральних ресурсів надр і техногенних родовищ.

Таким чином, мова йде про перетворення вугільної галузі з монопродуктової у поліпродуктову. Фізико-хімічною базою для здійснення такого переходу є як сам цільовий продукт виробництва - вугілля, так і попутні продукти видобутку, а інструментом (механізмом) реалізації - процес диверсифікації господарської діяльності. Швидкість перетворення вугільної галузі в поліпродуктову не має технологічних обмежень і визначається, насамперед, фінансуванням цього процесу.

Розвиток індустрії переробки і утилізації відходів на сучасній науково-технічній і технологічній основах у контексті інноваційної моделі стійкого розвитку дозволить комплексно вирішувати екологічні, економічні й соціальні питання перебудови господарського механізму гірничої галузі. Зокрема, позитивним наслідком такого підходу є збільшення об'ємів видобутку вугілля і його якості, ріст конкурентоспроможності вуглевидобувних підприємств, зниження їхньої збитковості, підвищення рентабельності й інвестиційної привабливості.

Подібні статті по економіці

Нагромадження капіталу
Актуальність теми: аксіомою політичної економії є твердження про те, що об'єктивні передумови капіталістичного або ринкового, господарювання закладаються в процесі первісного нагромадження капіталу, тобто в період, коли кардинально змі ...

Санація і реструктуризація підприємства
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності. Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансови ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.