Розділи економіки

Поняття ефективності праці, її показники

З теоретичного погляду найповніше уявлення щодо вкладу підприємства у створення продукції дає показник вартості чистої продукції новоствореної вартості. Величина чистої продукції розраховується як різниця між обсягом валової продукції і витратами на сировину, матеріали, напівфабрикати, паливо, енергію, амортизаційні відрахування (елементи уречевленої праці)

(4)

Чиста продукція точно характеризує новостворену, якщо вона реалізується за ринковими цінами, проте зараз велику роль відіграють монопольні ціни, які змінюють реальний вклад підприємства у створення нової вартості. У галузях із високим рівнем технічного озброєння для розрахунку продуктивності праці застосовується показник умовно-чистої продукції, який містить, окрім заробітної плати з нарахуваннями, прибуток, а також суму амортизаційних відрахувань (частину минулої праці).

Проте використання цього показника обмежене у зв'язку з тим, що за значної різниці в рентабельності окремих виробів і великих відмінностей частки прибутку в оптовій ціні підприємства не можна мати точних і надійних результатів зіставлення реального вкладу підприємства щодо випуску продукції і відповідної величини прибутку.

Частіше застосовується на підприємствах показник продуктивності праці, розрахований на основі показника нормативної чистої продукції.

Сутність нормативного методу визначення чистої продукції полягає в тому, що на кожний вид продукції, яка випускається підприємством, поряд з оптовою ціною встановлюється також норматив чистої продукції. Обсяг нормативно-чистої продукції на підприємстві визначається множенням обсягу випуску кожного виду продукції в натуральному вимірнику (шт., кг) на норматив і складанням одержаних результатів. Нормативи чистої продукції мають бути стабільними, тому обсяги нормативно-чистої продукції порівнюються протягом певного періоду часу.

Норматив чистої продукції на виріб можна розрахувати так:

(5)

управлінням виробництва, до суми заробітної плати основних виробничих робітників;

Пн - нормативний прибуток, грн.

Недоліки показника нормативно-чистої продукції ідентичні недолікам показника чистої продукції.

Рівень продуктивності праці на підприємстві можна характеризувати показниками трудомісткості продукції. Трудомісткість відображає суму затрат праці промислово-виробничого персоналу (живої праці) на виробництво одиниці продукції та вимірюється в людино-годинах (нормо-годинах). Розрізняють такі види трудомісткості: Технологічна трудомісткість (Т), яка включає всі затрати праці основних робітників - як відрядників, так і почасовиків

(6)

Трудомісткість обслуговування виробництва (Тоб) включає всі затрати праці допоміжних робітників. Виробнича трудомісткість (Твир) - це всі затрати праці основних (Т) і допоміжних (ТД )робітників

(7)

Трудомісткість управління виробництвом (Твир) включає затрати праці керівників, спеціалістів, службовців. Повна трудомісткість (Тп) - це трудові затрати всіх категорій промислово-виробничого персоналу

(8)

За характером і призначенням розрізняють нормативну, фактичну й планову трудомісткості.

Задача

Планом підприємства передбачено випуск 4100 виробів. Трудомісткість виготовлення одиниці продукції 18 нормо-години. Виконання норми виробітку складає 130%. Ефективний фонд робочого часу одного робітника - 1720 годин. Визначити чисельність робітників.

В= Q/T

Де: В- виробіток; Q- обсяг виробленої продукції, Т-затрати робочого часу.

Tp = T/Q

Де: Q- обсяг виробленої продукції, Т-затрати робочого часу.

виробів - 130%

,8 виробів - 100 %

). 1720/18=95,5 виробіток на 1 робітника

). 3153,8/95,5= 33 робітника.

Чисельність робітників складає 33 робітника.

Вірне рішення

-100%

-130%

). 1720/18=95,5 виробіток на 1 робітника

). 5330/95,5= 55,8 робітника.

Чисельність робітників складає 56 робітників.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Поняття, види та показники рівня концентрації та спеціалізації виробництва
Рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин на підприємствах під впливом науково-технічного прогресу зумовлює процеси подальшого економічного розвитку держави та суспільного поділу праці. Вони проявляються в еволюційному роз ...

Сутність конкуренції, олігополії, монополії
конкуренція олігополія монополія Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.