Розділи економіки

Аналіз витрат за допомогою беззбитковості

Зниження витрат на виробництво продукції - важкий процес, потребуючий від трудового колективу підприємства дотримання запланованих витрат трудових, матеріальних і енергетичних ресурсів, ефективного використання устаткування, пошуку резервів економії ресурсів.

Зниження витрат виробництва досягають в результаті:

застосування ресурсозберігаючих технологій, котра забезпечує економію матеріалів та енергії, визволення робітників;

строгого дотримання технологічної дисципліни, котре приводить до скорочення втрат від браку;

використовування технологічного устаткування, особливо коштовного, в економічно ефективних областях і режимах;

збалансованої експлуатації виробничих потужностей, котрі призводять до скорочення вартості основних засобів, незавершеного виробництва і запасів продукції;

розробки оптимальної стратегії технічного розвитку підприємства, котра забезпечує раціональний рівень витрат на отримання технічного потенціалу підприємства;

збільшення організаційного рівня виробництва, яке тягне за собою зниження втрат робочого часу, тривалості виробничого циклу і, як наслідок, зниження собівартості продукції і розмірів зворотних коштів підприємства;

запровадження ефективних систем внутрішньовиробничих економічних відношень, сприятливих економії усіх видів ресурсів, підвищенню якості продукції;

раціоналізації організаційної структури системи управління виробництвом, а тобто, скорочення витрат на управління, підвищення його ефективності.

Кожний напрямок зниження витрат виробництва припускає ряд мір, котрі в сукупності складають конкретні плани.

Виходячи із тієї задачі, що в процесі господарської діяльності підприємство повинно отримувати прибуток, то в цьому випадку йому необхідно випускати таку кількість продукції, продаж якої дозволить йому покрити усі його витрати, тобто як мінімум загальні витрати повинні дорівнювати загальним доходам. Звідси ми приходимо до поняття беззбитковості.

Аналіз беззбитковості - це аналітичний підхід до вивчення взаємозв’язку між витратами та доходами при різних рівнях виробництва. У процесі проведення аналізу робиться припущення, що уся випущена продукція буде реалізована продовж планового періоду часу.

Практична користь аналізу беззбитковості є в тому, що він дозволяє:

оцінити порівняльну прибутковість окремих видів продукції, що дає підстави для вибору оптимального портфелю продукції;

встановити запас "міцності" підприємства в його поточному стані;

спланувати обсяг реалізації продукції, який забезпечує бажане значення прибутку.

Враховуючи вищевикладене для аналізу були використовувані 2 моделі, одна з яких характеризує загальну собівартість, тобто витрати, а друга - виручку від реалізації, тобто доходи.

Виходячи із того, що точка беззбитковості знаходиться як рівність обсягу продаж і загальних витрат, а також умови, що обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізації, то для розв’язання цієї задачі дорівнюють одне до одного дві сторони цих моделей.

Вони матимуть наступний вигляд:

sso = a0 + a1 ´ log10 y; (3.22)

w = a1 ´ yр, (3.23)

де sso - загальна собівартість,- обсяг виробництва,

yр - обсяг реалізації,

w - виручка від реалізації,0 , a1 - параметри моделі.

Дані для побудови моделі представлені в табл. 3.11

Таблиця 3.11 - Дані для побудови моделей

Квартали

Об’єм виробництва Y, шт.

Об’єм реалізації Yр, шт.

Загальна собівартість виробу SSO, грн.

Виручка від реалізації продукції W, грн.

I 2011 р.

162

369

13732155

36409000

II 2011 р.

135

373

11514834

36207000

III 2011 р.

138

404

11761203

44052005

IV 2011 р.

129

554

10593867

54714000

I 2012 р.

81

251

7080192

28108000

II 2012 р.

53

300

4780748

31670000

III 2012 р.

69

301

6094716

29290000

IV 2012 р.

17

180

1824320

20795000

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Неокейнсіанство та його особливості
Теорія ефективного попиту Дж. М. Кейнса, викладена в його книзі "Загальна теорія зайнятості, відсотка й грошей" (1936), стала найбільш важливою, революційною подією в історії економічної думки Заходу міжвоєнних років. Концеп ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Розростання глобалізаційних процесів зумовлює все більшу взаємозалежність національних економік країн, що не лише сприяє інтернаціоналізації, а й становить загрозу їхній економічній безпеці. Таку тенденцію можна легко простежити розгля ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.