Розділи економіки

Побудова моделей для прогнозування витрат виробництва

Для аналізу витрат виробництва необхідно побудувати три моделі:

) модель, що відображає залежність собівартості одиниці товару від обсягу виробництва;

) модель, що відображає залежність загальної собівартості від обсягу виробництва;

) модель, що відображає залежність обсягів виробництва від витрат виробництва (витрат капіталу та праці).

Побудуємо три типи моделей.

Модель, що відображає залежність собівартості одиниці продукції від обсягу виробництва.

Першим кроком при побудові економетричної моделі 1 є аналіз спостережень та вибір виду функції для побудови моделі.

Графічне зображення спостережень наведено на рис. 3.1 і в табл. 3.1

Таблиця 3.1 - Початкові дані для побудови моделі

Квартали

Обсяг виробництва, Y(шт.)

Собівартість одиниці продукції, sse (грн.)

1-й 2011 р.

162

85976

2-й 2011 р.

135

86260

3-й 2011р.

138

86223

4-й 2011 р.

129

86340

1-й 2012 р.

81

87397

2-й 2012 р.

53

88897

3-й 2012 р.

69

87891

4-й 2012 р.

17

98091

Рисунок 3.1 - Залежність собівартості від обсягу виробництва

Аналізуючи дані табл. 3.1 та рис. 3.1 можна зробити висновок, що між собівартістю та обсягом виробництва існує гіперболічна залежність, яка має наступний вигляд

(3.18)

де а0, а1 - параметри моделі;- собівартість одиниці продукції Т-150К,

у - обсяг виробництва цієї продукції.

Дані для розрахунку цієї моделі наведено в табл. 3.1.

Наступним етап для побудови економетричної моделі є знаходження параметрів моделі і перевірка їх статистичної значущості. Знаходження параметрів моделі здійснюється за допомогою МНК. Перевірка статистичної стачущості - за допомогою критерія Ст’юдента.

Застосувавши для розрахунків програму Statistica, визначимо параметри моделі. Розрахунок параметрів наведенов табл. 3.2

Таблиця 3.2 - Розрахунок параметрів моделі

Параметри

Оцінка

Стандартне відхилення

Значення критерію Ст’юдента

Довірчий інтервал

A0

84555,9

0,185048

456940,4

84555,4

84556,3

A1

230097,3

7,904643

29109,1

230077,9

230116,6

Аналіз значень критерію Ст’юдента дозволяє зробити висновок, що параметри моделі a0 та a1 є значущими. Таким чином модель має вигляд:

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили
Сучасний етап розвитку зв'язаний з новим поглядом на робочу силу як на один із ключових ресурсів економіки. Тому свідчення - ріст ролі людського фактора в умовах технологічного етапу НТР, коли в наявності пряма залежність результ ...

Соціально-економічні наслідки інфляції
Фінансова система є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність виконавчої влади кожної країни спрямована на заб ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.