Розділи економіки

Аналіз практичних підходів до дослідження витрат

Перебудова господарського механізму, перехід до ринкових відносин з особливою гостротою актуалізують проблему раціонального витрачання всіх видів ресурсів, докорінного поліпшення управління витратами для забезпечення стійкої конкурентоспроможності продукції.

Під час аналізу використовуються такі показники [53, c.155]:

повна собівартість продукції в цілому та за елементами, калькуляційні статті витрат;

витрати на одну гривню товарної продукції;

окремі статті витрат.

Аналізуючи собівартість продукції, вирішують такі основні завдання:

об'єктивна оцінка виконання плану собівартості продукції в цілому по підприємству, а також за окремими видами продукції;

вивчення причин відхилення фактичних витрат від планових у розрізі статей, а також за окремими видами і групами продукції;

пошук резервів зниження собівартості продукції, розробка відповідних заходів щодо їх використання;

забезпечення центрів відповідальності необхідною аналітичною інформацією щодо оперативного управління формуванням собівартості продукції;

Управління собівартістю продукції є комплексним процесом, провідне місце в якому посідають облік і аналіз витрат на виробництво. Попри численні публікації з проблем аналізу собівартості продукції, сформовані різноманітні методики, ще дотепер відчувається гостра потреба у побудові нової моделі аналітичних досліджень, яка б відповідала сучасним завданням управління собівартістю продукції.

Мета аналізу собівартості продукції полягає в інформаційному забезпеченні та всебічній оцінці досягнутих результатів оптимізації витрат, обґрунтуванні управлінських рішень. Для досягнення цієї мети здійснюється аналіз на основі принципів системного, комплексного і кібернетичного підходів до аналізу економіки.

В основі системного підходу лежить дослідження об'єктів як системи, розкриття їхньої цінності, виявлення багатьох типів зв'язків, зведення їх в єдину теоретичну систему.

Системний підхід до аналізу собівартості передбачає виявлення місця і ролі показника собівартості в оцінці досягнутої ефективності виробництва, розробку принципової схеми аналізу на основі класифікації факторів і резервів зниження собівартості продукції, визначення методів вимірювання факторів і резервів зниження собівартості продукції та ін.

Комплексний підхід означає вивчення об'єктів як системи з точки зору формування інформації з метою прийняття управлінських рішень. Комплексний підхід збігається з системним підходом лише стосовно вивчення окремих аспектів, окремих показників, їхня динаміка і прогноз на перспективу не збігаються, коли мова йде про аналізований об'єкт загалом. Тоді комплексний підхід виступає як принцип системного підходу. Він означає узгодження й одночасне дослідження у взаємозв'язку різних аспектів господарської діяльності на основі вивчення системи показників з метою отримання кінцевих результатів, визначення і вимірювання факторів, що їх зумовлюють, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, отримання інформації для обґрунтування управлінських рішень.

Кібернетичний підхід передбачає розгляд об'єктів як системи, яка складається з елементарних перетворювачів інформації. При кібернетичному підході аналіз підпорядкований цілям синтезу економічної системи і її вдосконаленню, економіко-математичні методи аналізу збігаються із системним дослідженням економіки та управління об'єктом.

Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції

Найбільш узагальнюючим показником собівартості продукції, що виражає її прямий зв'язок із прибутком, є рівень витрат на одну гривню товарної продукції [53]. Це універсальний показник тому, що, по-перше, може бути розрахованим у всіх галузях народного господарства, по-друге, показує прямий зв'язок між собівартістю продукції та прибутком. Рівень витрат на одну гривню товарної продукції обчислюється шляхом відношення загальної суми витрат на виробництво товарної продукції до її обсягу.

Цей показник одночасно може бути і показником рентабельності виробництва. Наприклад, якщо він дорівнює 70 коп. на одну гривню товарної продукції, то це свідчить, що рентабельність виробництва становить 30 коп. по відношенню до однієї гривні товарної продукції.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Комплексний аналіз діяльності вагонного депо
Залізничний транспорт - є складним багатогалузевим господарством з широкою розгалуженою інфраструктурою. В організації та забезпеченні єдиного технологічного процесу залізничних перевезень безпосередньо приймають участь залізниці, дире ...

Реструктуризація підприємств
Основна ідея реструктуризації підприємств - створення конкурентноздатних виробництв і зміна поведінки підприємства через запровадження жорстких бюджетних обмежень, властивих ринковій економіці. Поведінку підприємства в ринковій економіці, свободу йог ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.