Розділи економіки

Поняття витрат та їх складові

Теорія і практика економіки підприємства вважають незаперечною доцільність вартісної оцінки використовуваних факторів виробництва і визначення пов'язаних з ним витрат. При цьому поняття витрат не є однозначним [22]. В його основі можуть бути різні грошові оцінки, хоч і однакові по економічній сутності, але різні за цілями. Найбільш розповсюдженими в літературі є поняття витрат, що утворюють вартість (вартісні витрати), і витрат у формі виплат. Такий поділ витрат ґрунтується на монетарній основі.

До вартісних належать витрати в грошовій формі на матеріальні блага та послуги за визначений розрахунковий період, потрібні для підготовки й здійснення виробничого процесу, а також реалізації його результатів. До них можна віднести й інші грошові витрати, наприклад податки, що стосуються виробничої діяльності підприємства. Відповідно до цього визначення, витрати складаються з поглинутої в певному виробничому періоді вартості організаційних, основних і додаткових факторів, необхідних для виробництва благ та їх продажу на ринку.

Поняття витрат як таких, що утворюють вартість і не пов'язані з потоками платежів за ресурси орієнтовано на оцінку витрат благ з погляду управлінських рішень, що приймаються на підприємстві. Вартісна оцінка благ дає можливість аналізувати альтернативні можливості їх використання і вибирати найкращі з них. Тому вона ґрунтується на концепції граничної корисності. Відповідно до цього, для оцінки граничної корисності витрат благ закупівельні ціни факторів виробництва диференціюються на підприємстві згідно з внутрізаводським рівнем їх дефіцитності. Отже, вартісні витрати на певний фактор виробництва можуть істотно відрізнятися в залежності від рішення, що приймається, і, звичайно, вони неоднакові на різних підприємствах.

Як бачимо, основою витрат як вартісного оцінного показника є внутрізаводський рух факторів виробництва. Така оцінка повинна сприяти тому, щоб обмежені фактори одного й того ж призначення використовувались оптимально з точки зору мети підприємства. Тому вартісні витрати не є безумовно незмінними в межах певного поля господарських рішень. Вони змінюються із зміною обсягів факторів, що є в розпорядженні підприємства, і залежать також від оптимальності їх розподілу.

Поруч із витратами, що утворюють вартість, існують витрати у формі грошових виплат. Вони обумовлені потоками платежів за використовувані підприємством блага і включають фактичні грошові витрати. Витрати ресурсів обчислюють за цінами їх придбання. Така калькуляційна стаття як, наприклад, заробітна плата підприємця, не вважається витратами, оскільки поняття останніх орієнтоване винятково на грошове відшкодування витрачених факторів виробництва. Грошові виплати зв'язані насамперед із позазаводським рухом факторів виробництва, при цьому інформація про видатки підприємства на придбання цих факторів є явною. Ці витрати на всіх підприємствах визначаються практично однаково. Ціни придбання часто використовують і при плануванні виробництва, коли підприємство не має достатньої інформації про діючі ринкові ціни на товари або відмовляється від збору такої інформації з мотивів економії.

Застосування вартісного або грошово-видаткового поняття витрат залежить від мети обліку на підприємстві й не може бути мови про принциповий вибір одного з них. У теоретичних дослідженнях виробництва та витрат у більшості випадків вважається, що забезпечення ресурсами, потрібними для виготовлення продукції, здійснюється відповідно до оптимальних рішень, з огляду на витрати. Якщо ці ресурси підприємство вже має, то вважають, що не існує обмежень у їх використанні і можливій заміні. В останньому випадку більш прийнятними є ціни відтворення.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Інфляція та антиінфляційні заходи
Економічну теорію традиційно ділять на дві частини: макроекономіку та мікроекономіку. Ці терміни походять з грецької мови: “макро” означає велике, а “мікро” – мале. Макроекономіка виявляє властивості економіки як єдиного цілого, ек ...

Рентабельність сільськогосподарського виробництва і шляхи її підвищення (на прикладі ТОВ Сухоліське с. Сухоліси Київської області)
Сільське господарство є однієї з найважливіших галузей народного господарства. Воно виробляє продукти харчування для населення, сировину для переробної промисловості, забезпечує суспільство. Тому, актуальною проблемою в даний час є проблема подальшог ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.