Розділи економіки

Рекомендації щодо покращення фінансового стану ПрАТ «Сільгоспмашина»

Комплексний аналіз фінансового стану ПрАТ «Сільгоспмашина» показав, що підприємство має хороший фінансовий стан, є рентабельним та отримує прибутки. Дане підприємство ефективно використовує основні та оборотні засоби. Однак на його фінансовий стан як і на фінансовий стан інших підприємств України впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори. Екзогенними факторами є спад кон’юнктури в економіці в цілому та значне зростання конкуренції в галузі діяльності з виробництва машин для переробки сільгосппродукції. Основними ендогенними факторами є недостатньо раціональне управління підприємством, низький рівень маркетингу та відповідно втрата ринків збуту. На сьогодні ПрАТ «Сільгоспмашина» характеризується рентабельністю та прибутковістю, проте існують і негативні тенденції, такі як збільшення собівартості продукції, збільшення кредиторської та дебіторської заборгованості, збільшення адміністративних та операційних витрат. Також незначні зниження коефіцієнту платоспроможності, зменшення коефіцієнту фінансової стабільності, зниження показника абсолютної ліквідності та збільшення коефіцієнту фінансового левереджу.

Щодо спроможності підприємства покращити фінансовий стан, то наявний на ПрАТ «Сільгоспмашина» трудовий та виробничий потенціал, висока якість продукції, експортні можливості в умовах раціонального залучення та використання фінансових ресурсів, при наявності вдало розробленої програми фінансового оздоровлення з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, забезпечать покращення фінансового стану підприємства та збільшення прибутків.

Слід відзначити, що собівартість продукції порівняно з 2009 роком зросла на 861,9 тис. грн. Це спричинено перш за все зростанням цін на сировину й матеріали. Для того, щоб знизити витрати, внаслідок чого знизиться і собівартість продукції, потрібно знайти дешевші канали отримання сировини і матеріалів. Але при цьому, слід звернути увагу на якість, щоб вона не була нижчою, ніж якість попередньо закуплених матеріалів і сировини. Зниження собівартості продукції дозволить бути конкурентоспроможним. Це можливо за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних, так і трудових ресурсів, адже зниження собівартотості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства.

Для покращення діяльності підприємства, перш за все, потрібно провести аналіз дебіторів, особливо тих, хто розраховується несвоєчасно. Для цього можна запропонувати такі заходи: треба визначити склад дебіторів з урахуванням їх репутації, платоспроможності, обмежити розмір дебіторської заборгованості в розрахунку на одного клієнта, забезпечити покриття дебіторської заборгованості шляхом страхування, забезпечення векселями, використанням штрафних санкцій. Це дозволить повернути власні кошти підприємства, що належать підприємству і таким чином не збільшувати суму позичкових коштів, особливо кредиторської заборгованості. Крім того, необхідно провести реструктуризацію активів підприємства шляхом реалізації зайвого майна, яке не використовується в виробничому процесі. Це дозволить вивільнити з обігу значну частину власних фінансових ресурсів і направити їх на розвиток діяльності підприємства, що в подальшому позитивно вплине на його прибутковість та стабільність фінансового стану.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Конкурентні переваги в інформаційній економіці за умов глобалізації
Інформаційна економіка, яка прийшла на зміну індустріальній, налічує в історії свого теоретичного підґрунтя більше півстоліття, а в практиці розвитку - лише два-три десятиліття. Швидкість та масштабність її розвитку, взаємообумовлені проце ...

Портфельний аналіз у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потенціалу
портфельний аналіз виробничий потенціал Ефективне управління діяльністю підприємства значною мірою визначається рівнем розвитку проведення портфельного аналізу у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потен ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.