Розділи економіки

Економічна сутність фінансового стану підприємства

В сучасних умовах керівничому персоналу кожного підприємства необхідно перш за все вміти реально оцінювати фінансовий стан як свого підприємства, так і існуючих потенційних конкурентів. Фінансовий стан - одна з найважливіших характеристик діяльності підприємства. Він залежить від результатів виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності підприємства [17, с. 208-228].

На сьогодні існують розбіжності у визначенні економічної сутності поняття «фінансовий стан підприємства», що спричиняє неоднозначність у здійсненні його оцінки на підприємствах. Це питання розглядає Т.А. Обущак у своїй статті «Сутність фінансового стану підприємства» [21].

У Положенні [6] фінансовий стан підприємства визначається як «сукупність показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, реальні і потенційні його можливості».

Доволі вагомим, але дещо суперечливим є визначення фінансового стану підприємства, що наводять М.Г. Чумаченко та ін. На їх думку «фінансовий стан підприємства - це показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності та платоспроможності, виконання зобов'язань перед державою та іншими підприємствами» [18, с. 311]. Проте слід зауважити, що фінансовий стан підприємства - це не показник або сукупність показників, за допомогою яких він лише кількісно вимірюється.

На думку авторів Фінансового словника А.Г. Загороднього, Г.Л. Вознюка, Т.С. Смовженко [14, с. 287], фінансовий стан - це стан економічного суб'єкта, що характеризується наявністю фінансових ресурсів, забезпеченістю коштами, необхідними для господарської діяльності, підтримання нормального режиму праці та життя, здійснення грошових розрахунків з іншими економічними суб'єктами. Однак дане визначення обмежується лише наявністю фінансових ресурсів, здійснення грошових розрахунків указує тільки на рух грошових коштів у процесі нормальної господарської діяльності.

У Методиці інтегральної оцінки [19, с. 9-12] зазначено: «Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємств, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів».

Аналізуючи точки зору науковців щодо визначення фінансового стану підприємства можна зазначити, що фінансовий стан підприємства - це ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності, а також своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями. Фінансовий стан визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у фінансовому та виробничому відношенні.

У фінансовому стані знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі роботи з управління фінансовими ресурсами, тобто фінансові роботи.

Фінансовий стан підприємства визначається такими елементами його економічної діяльності як:

- прибутковість;

- наявність власних фінансових ресурсів;

раціональне розміщення основних і оборотних засобів;

платоспроможність;

ліквідність;

інше.

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким і кризовим. Кожне підприємство намагається досягти стабільного фінансового стану, тобто створити достатній обсяг фінансових ресурсів, що є гарантом своєчасності розрахунків з постачальниками, бюджетом та іншими ланками фінансової системи, подальшого економічного та соціального розвитку підприємства.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Становлення економічної думки
Життя людей надзвичайно різноманітна, складна і суперечлива. Вона охоплює економіку, політику, культуру і т.д. Різні сторони суспільного життя вивчаються різними науками. Однією з таких наук є економічна наука. Економічна наука має тр ...

Максимізація прибутку на ринку монополістичної конкуренції у короткотерміновому періоді
Мікроекономіка є однією зі складових сучасної економічної теорії - фундаментальної науки про господарство, яка досліджує поведінку людей і пояснює, чому і як вони приймають ті чи інші економічні рішення. Мікроекономіка вивчає поведінку індивідуальних ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.