Розділи економіки

Загальні рекомендації для підприємства

Економічна безпека акціонерного товариства - це захищеність акціонерного товариства (AT) від зовнішніх і внутрішніх загроз, що дає змогу зберегти й ефективно використати матеріальний, фінансовий і кадровий потенціал. Під забезпеченням економічної безпеки акціонерного товариства (ЕБТ) розуміється діяльність менеджерів і персоналу AT, спрямована на запобігання порушенням стабільності функціонування й економічного розвитку AT унаслідок негативних дій на його корпоративні ресурси з боку зовнішніх і внутрішніх джерел загроз.

Проаналізувавши стан економічної безпеки підприємства можна виділити наступні медоди, стратегію, підходи та завдання для її забезпечення у ВАТ «Південьзахідшляхбуд».

Першим варто розглянути організаційно-методичний підхід до забезпечення ЕБТ передбачає планування і здійснення сукупності заходів, поєднаних за функціональною ознакою в комплексну систему забезпечення ЕБТ. Відправним пунктом побудови такої системи є філософія бізнесу, що відображає уявлення засновників AT про цінності й норми поведінки в бізнесі. Обов'язковою умовою побудови комплексної системи забезпечення ЕБТ є централізоване управління, що передбачає:

координацію дій менеджерів AT щодо забезпечення ЕБТ у межах їх компетенції;

зосередження сукупності корпоративних ресурсів на вирішенні головних завдань забезпечення ЕБТ;

формування надійних гарантій підтримання законності за взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування, а також підрядними організаціями;

контроль за повнотою і своєчасністю виконання організаційно-розпорядчих актів генерального директора AT, що нале­жать до забезпечення ЕБТ.

Побудова комплексної системи забезпечення ЕБТ здійснюється на основі дотримання таких принципів: відповідності потенційним загрозам безпеці, адаптивності до змін, цілісності й системності, розумної достатності.

Стратегія управління ЕВТ визначає головні напрями діяльності AT для досягнення вибраної мети забезпечення ЕБТ. Стратегію розробляють менеджери AT на основі вербального аналізу можливих негативних впливів на корпоративні ресурси AT з боку потенційних джерел загроз безпеці. В міру необхідності залучаються матеріали юридичного й інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності AT у прогнозованих умовах.

Як головні завдання забезпечення ЕБТ доцільно розглянути:

захист законних прав та інтересів засновників, менеджерів і персоналу;

моніторинг оточення AT на основі довідкових, статистичних та інших матеріалів;

ідентифікацію потенційних загроз безпеки і оцінку небезпеки їх реалізації за вартісними показниками вірогідності;

охорону персоналу і майна AT, а також матеріальних носіїв інформації, що містять відомості про AT, які охороняються;

профілактику і припинення можливої протиправної діяльності персоналу на шкоду безпеці AT.

Об'єктова система захисту ВАТ «Південьзахідшляхбуд» повинна мати у своєму складі як мінімум підсистеми охоронної і пожежної сигналізації, контролю та управління доступом, захисту інформації і телевізійного нагляду за виділеними зонами території AT. Вибираючи конфігурацію підсистеми захисту відомостей AT, що охороняються, доцільно керуватися такими міркуваннями. Підприємство у своєму розпорядженні має значну кількість віддалених одне від одного окремих приміщень, тому доцільно використовувати автоматизовану (мережева) систему безпеки, що забезпечує високу ефективність захисту за одночасного скорочення експлуатаційних витрат.

Але на даний момент можна обмежитися локальною автономною системою захисту відомостей AT, що охороняються, в окремих, зокрема офісних, приміщеннях. Організація такої системи передбачає:

оснащення приміщень кодовими замочними пристроями з метою запобігання несанкціонованому доступу в них працівників AT і відвідувачів;

епізодичну перевірку приміщень на відсутність у них підслуховуючих пристроїв за допомогою пошукової апаратури вітчизняного виробництва;

захист приміщень від лазерних мікрофонів і стетоскопів шляхом створення перешкод на елементах будівельних кон­струкцій за допомогою віброакустичних пристроїв;

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Особливості функціонування корпоратизованих підприємств харчової промисловості України (на прикладі ПАТ Рівненська кондитерська фабрика)
Актуальність теми. За останні кілька років фінансовий та виробничий стан більшості підприємств України значно погіршився. Вагомим резервом в напрямку його покращення є підвищення ефективності використання оборотних коштів, які займають ...

Роль грошей в економіці України
За роки незалежності в сфері економіці України відбулося багато реформ. Багатьом з них навіть сьогодні ще важко дати об’єктивну оцінку. Але все ж існують позитивні результати завдяки вміло впровадженим грошово-кредитній, бюджетно-пода ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.