Розділи економіки

Аналіз структури балансу та дебіторської заборгованості

Баланс - форма бухгалтерської звітності, яка показує у грошовому виразі стан господарських засобів за їх складом і використанням, джерелами надходження та призначення на певну дату. Має форму таблиці, яка складається з двох частин активу і пасиву. Оскільки актив і пасив балансу відображають ті самі кошти, підсумки їх мають дорівнювати одне одному. Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату, а разом з тим і економічної безпеки. Отож,

. Структура активу балансу за звітний 2012 рік.

Актив - частина бухгалтерського балансу, що відображає на певну дату всі наявні на даному підприємстві матеріальні цінності, кошти, борги різних осіб та установ у грошовому виразі. Саме тому він безпосередньо стосується і економічної безпеки підприємства.

Таблиця 2.6 Структура активу балансу

Вид активу

Балансова вартість, тис. грн

Структура, %

Відхил. (+, -)

на початок року

на кінець року

відхил. (+, -)

на початок року

на кінець року

1. Необоротні активи 1.1 Нематеріальні активи 1.2. Основні засоби 1.3.Довгострокові фінансові інвестиції 1.4. Інші необоротні активи

- 1331,9 - -

- 3712,5 - -

- 2380,6 - -

- 18,93 - -

- 38,83 - -

- 19,9 - -

2. Оборотні активи 2.1. Запаси 2.2.Дебіторська заборгованість 2.3. Грошові кошти та їх еквіваленти 2.4. Інші оборотні активи

887,6 1012,7 2,6 0,1

2733,1 1530 5,3 51,1

1845,5 517,3 2,7 51

12,62 14,4 0,04 0,001

28,58 16 0,006 0,54

15,96 1,6 -0,03 0,39

3. Витрати майбутніх періодів

1264,5

1120,8

-143,7

17,98

11,72

-6,26

Баланс

7034,4

9561,9

2527,5

100

100

-

З таблиці ми бачимо, що на 2012 р. баланс на кінець року складає 9561,9 тис. грн. і тому можемо сказати, що стан економічної безпеки у цьому році в нормі.

. Структура пасиву балансу за звітний 2012 рік.

В пасиві згруповані джерела господарських засобів підприємства. Згідно вищеподаних даних можна сказати, що бухгалтерський баланс дав нам змогу отримати узагальнену та згруповану інформацію про стан господарських засобів і джерел їх утворення та дав загальне уявлення про низку елементів економічної безпеки на підприємстві у 2012 р.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Обґрунтувaння тa розробкa виробничої прогрaми виробництвa зaморожених нaпівфaбрикaтів нa приклaді підприємствa «П&В» тa оцінкa його ефективності
нaпівфaбрикaт ринок фонд Ми живемо в шaленому ритмі життя, кожного дня кудись поспішaємо, квaпимося, біжимо. Чaсу нa повноцінне хaрчувaння немaє і порятунком для бaгaтьох є зaморожені нaпівфaбрикaти, які можнa швидко приготувaти, не вит ...

Проект покращення роботи підприємства
У проектному аналізі під проектом розуміється одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямований на досягнення чітко визначеної мети при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні протягом заданого періоду часу. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.