Розділи економіки

Економічна безпека підприємства та її складова в сучасних умовах

Також до структурного складу системи економічної безпеки входять: внутрішньовиробничі та позавиробничі складові, наведені схематично на рис. 1.1

Рис. 1.1 Складові економічної безпеки підприємства [9, с. 134]

Науковці виділяють наступні складові економічної безпеки підприємства:

. Фінансова складова - вважається провідною й вирішальною, оскільки за ринкових умов господарювання фінанси є "двигуном" будь-якої економічної системи.

Про ослаблення фінансової складової економічної безпеки свідчать:

зниження ліквідності підприємства;

підвищення кредиторської та дебіторської заборгованості;

зниження фінансової стійкості тощо.

. Інтелектуальна складова.

Належний рівень економічної безпеки значною мірою залежить від інтелекту та професіоналізму працівників підприємства.

Негативно впливають на цю складову:

звільнення провідних висококваліфікованих працівників, що призводить до послаблення інтелектуального потенціалу;

зниження питомої ваги інженерно-технічних працівників і науковців у загальній кількості працюючих;

зниження винахідницької та раціоналізаторської активності;

зниження освітнього рівня працівників.

. Кадрова складова. Склад кадрів безпосередньо впливає на рівень економічної безпеки на підприємстві. Негативні впливи на кадрову складову спричиняють:

відтік кадрів;

плинність кадрів;

фізичне старіння кадрів, їхніх знань, кваліфікацій;

низька кваліфікація кадрів;

праця за сумісництвом, що пов'язана з низькою віддачею працівника і можливим виходом конфіденційної інформації за межі підприємства.

. Технологічна складова. Полягає у ступені відповідності застосовуваних на підприємстві технологій найкращим світовим аналогам за оптимізації витрат. До негативних впливів на цю складову відносять:

дії, спрямовані на підрив технологічного потенціалу підприємства;

порушення технологічної дисципліни;

моральне старіння використовуваних технологій.

. Правова складова. Полягає в усебічному правовому забезпеченні діяльності підприємства, дотриманні чинного законодавства.

Правову небезпеку становлять:

недостатня правова захищеність інтересів підприємства в договірній та іншій діловій документації;

низька кваліфікація працівників юридичної служби відповідного суб'єкта господарювання та помилки у підборі персоналу цієї служби;

порушення юридичних прав підприємства і його працівників;

навмисне чи ненавмисне розголошення комерційно важливих відомостей;

порушення норм патентного права.

. Інформаційна складова. Полягає у здійсненні ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємства.

Належні служби підприємства виконують певні функції, які сукупно характеризують процес створення та захисту інформаційної складової економічної безпеки. До таких належать:

збір усіх видів інформації, що стосуються діяльності того чи іншого суб'єкта господарювання;

аналіз отримуваної інформації з обов'язковим дотриманням загальноприйнятих принципів і методів;

прогнозування тенденцій розвитку науково-технологічних, економічних і політичних процесів;

оцінка рівня економічної безпеки за всіма складовими та розроблення рекомендацій для підвищення цього рівня на конкретному суб'єкті господарювання;

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Статистичне вивчення товарних ринків в регіоні
В умовах розвиненої ринкової економіки інформація про стан товарних ринків є важливим фактором, що визначає ефективність управлінських рішень. При цьому мова йде не тільки про фірми, для яких така інформація грає важливу роль при вибор ...

Перспективи розвитку СВК Залузький Теплицького району Вінницької області на 2012-2015 роки
Процес становлення основ ринкової економіки в Україні відбувається в умовах значної кризи та падіння рівнів виробництва всіх товарів, що викликає необхідність структурних перетворень у економіці. Дані процеси є наслідком дії як об'єкти ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.