Розділи економіки

Характеристика макроекономічних показників зовнішнього середовища фірми за допомогою PEST-аналізу

Макросередовище створює загальні умови існування фірми. В більшості випадків макросередовище не має специфічного характеру стосовно окремо взятого суб’єкта господарювання, воно чинить загальний вплив на всі суб’єкти. Тим не менше ступінь впливу макросередовища на різні організації неоднакова, що обумовлено наступними обставинами: по-перше, специфікою бізнесу, в якому діє фірма; по-друге, внутрішнім потенціалом організації.аналіз ставить за мету виявити ті фактори зовнішнього середовища, які найбільше впливають на організацію, а також передбачити динаміку впливу цих факторів (сприятливу чи несприятливу).

PEST-аналіз (іноді позначають як STEP) - це маркетинговий інструмент, призначений для виявлення політичних (P - political), економічних (E - economic), соціальних (S - social) і технологічних (T - technological) аспектів зовнішнього середовища, які впливають на бізнес компанії.

Розглянемо детальніше стратегічну оцінку зовнішнього середовища шляхом оцінювання вказаних факторів.

Політичні. Політичні фактори відбиватимуться на операціях у галузі міжнародного бізнесу. Соціальна напруга може порушувати процес виробництва та обмежувати збут, якщо політичні рішення спрямовані проти якоїсь компанії або продукту. Політичні дії проти уряду або раптова зміна режиму як мінімум збільшують невизначеність для експортера чи іноземного інвестора. Навіть незначні зміни у політиці позначаються на бізнесі.

Політичні фактори повинні вивчатися в першу чергу, щоб вище керівництво фірми мало чітке уявлення про політичні наміри органів державної влади і конкретних засобах і методах для здійснення цієї політики.

Економічні. Дослідження економічної компоненти зовнішнього середовища дозволяє зрозуміти, як формуються і розподіляються ресурси. Поточний і прогнозуємий стан економіки здійснює вирішальний вплив на діяльність суб’єктів господарювання і може мати драматичні наслідки. Керівництво повинно вміти оцінювати зміни в економіці і приймати рішення щодо подальшої діяльності організації. До економічних факторів, які можуть впливати на справи компанії, можна віднести такі: рівень заробітної плати, транспортні тарифи, обмінний курс, рівень інфляції, ставки банківського процента, ВВП, податкову систему, рівень економічного розвитку країни.

Соціокультурні. Виходячи з того, що організація здійснює свою діяльність у певному культурному середовищі, на неї впливає ряд соціокультурних факторів: рівень освіченості та професійної підготовки населення, життєві цінності, традиції. Соціокультурні фактори впливають також на продукцію та послуги, які є результатом діяльності компанії. Від соціокультурних факторів залежать і способи ведення бізнесу деякими компаніями. Керівництво має не тільки відслідковувати соціальний вплив на організацію, а й передбачати зміни в суспільстві та враховувати ці зміни більш ефективно, ніж конкуренти.

Технологічні. Аналіз цієї сфери зовнішнього середовища дозволяє своєчасно виявити можливості, які відкриває для виробництва розвиток науки і техніки. До технологічних факторів слід віднести державні та недержавні витрати на науку і техніку, патентноліцензійний захист технологій, нові тенденції в трансферті технологій, темпи розробки нової продукції, інноваційні процеси.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Роль держави у забезпеченні зайнятості та регулювання відтворення робочої сили
Сьогодні питання ринку праці є однією з найактуальніших тем для дослідження. Це зумовлено тим, що в сучасних умовах розвитку економіки особливої актуальності набувають проблеми ефективної зайнятості населення, створення ринку робочої ...

Розвиток соціальної сфери України
Розвиток соціальної сфери є важливим елементом функцій соціальної політики. Стан соціальної сфери це важливий показник економічного і морального стану держави і народу. Особливої актуальності набуває розвиток соціальної сфери в умовах ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.