Розділи економіки

Динаміка собівартості і структури витрат на виробництво продукції рослинництва

Економічна криза, яка має місце в нашій державі, вимагає вирішення багатьох питань, які виникають в різних галузях економіки, зокрема в сфері АПК.

Головними задачами розвитку економіки на сучасному етапі є всебічне збільшення ефективності виробництва, а також займання непохитних позицій сільськогосподарських підприємств на внутрішньому і міжнародному ринках.

Одним із найважливіших показників господарської діяльності аграрних підприємств є собівартість, оскільки вона показує, у що саме обходиться господарству виробництво відповідного виду продукції і наскільки економічно вигідним воно є в конкретних природно-економічних умовах господарювання. Обчислення собівартості продукції рослинництва є надзвичайно важливим, адже рослинництво - це одна з найголовніших галузей виробництва більшості сільськогосподарських підприємств, без якої неможливе нормальне функціонування галузі тваринництва.

Аналіз собівартості продукції - необхідна умова контролю над витратами виробництва та визначення заходів для їх зниження.

Аналіз собівартості продукції включає: аналіз змін загальної суми витрат за виробництво всієї валовий і товарної продукції, собівартості продукції окремих галузей, сільськогосподарських культур і деяких видів худоби як загалом підприємством, і по окремим виробничим підрозділам; оцінку з виконання планових завдань зі зниження собівартості продукції і на аналізу зміни її у поступовій динаміці; визначення чинників, вплинули на зміна собівартості окремих видів продукції динаміці й у порівнянні з планом; аналіз собівартості одиниці виробленої продукції по статтям витрат; виявлення резервів й розробку пропозицій з зниження собівартості продукції.

Аналіз собівартості продукції роблять за статтям витрат, видам продукції, затратам для 1 га посівної площі й голову худоби, що дозволить досить повно розкрити причини що відбуваються змін - у рівні, і складі витрат за сільськогосподарське виробництво, виявити резерви їх зниження.

Для початку слід розглянути структуру витрат, які підприємство повинно приймати до уваги, на основне виробництво у рослинництві (таблиця 3.1).

Із таблиці видно, що витрати на оплату праці найвищого рівня досягли у 2009 році (146 тис. грн), оскільки саме в цей рік працівників на підприємстві було найменше і, як не парадоксально, в умовах кризи керівництву довелось дещо підняти рівень заробітної плати, щоб втримати співробітників і заохотити їх працювати.

Матеріальні витрати максимального значення у структурі досягли у 2010 році (77,7%), особливо це стосується мінеральних добрив (25,8%), які стали частиною політики інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Також багато витрат підприємство понесло і на нафтопродукти, адже в зв’язку із розширенням площ сільськогосподарських угідь знадобилося більше техніки, відповідно, і більше паливо-мастильних матеріалів.

Таблиця 3.1

Структура витрат на основне виробництво у рослинництві

Елементи витрат

2008 р.

2009 р.

2010 р.

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

Витрати на оплату праці

98,0

5,9

146,0

9,3

118,0

3,5

Відрахування на соціальні заходи

2,0

0,1

17,0

1,1

13,0

0,4

Матеріальні витрати -всього

1143,0

69,4

1131,0

72,3

2618,0

77,7

у тому числі:

насіння та посадковий матеріал

206,0

12,5

238,0

15,2

320,0

9,5

корми - всього

-

-

-

-

-

-

з них корми покупні

-

-

-

-

-

-

інша продукція с.-г. (гній, підстилка, яйця для інкубації)

-

-

-

-

-

-

мінеральні добрива

205,0

12,4

309,0

19,7

870,0

25,8

нафтопродукти

184,0

11,2

186,0

11,8

420,0

12,5

електроенергія

6,0

0,4

6,0

0,4

11,0

0,3

паливо

-

-

-

-

-

-

запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали

200,0

12,1

113,0

7,2

241,0

7,2

оплата послуг і робіт, що виконані сторонніми організаціями, та інші матеріальні витрати

342,0

20,7

279,0

17,8

756,0

22,4

Амортизація основних засобів

40,0

2,4

43,0

2,7

89,0

2,6

Інші витрати, включаючи плату за оренду

365,0

22,2

229,0

14,6

532,0

15,8

у тому числі оренда

-

-

-

-

-

-

плата за земельні паї

217,0

13,2

213,0

13,6

279,0

8,2

Всього витрат

1648,0

100

1566,0

100

3370,0

100

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Статистичне вивчення собівартості технічних культур
Собівартість продукції сільськогосподарського господарства складається з витрат, пов’язаних з використанням у процесі виробництва землі, сільськогосподарських машин, обладнання та інших основних фондів, трудових і матеріальних ресурсів ...

Розробка плану відкриття підприємства
Основною ланкою економіки в ринкових умовах господарювання є підприємства, що виступають у ролі господарюючих суб'єктів. Тут вирішуються питання виробництва продукції та надаються послуги, потрібні суспільству, створюються відповідні доходи і накопич ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.