Розділи економіки

Аналіз стану організації оплати праці

трудовий ресурс оплата праця

Останнє десятиріччя двадцятого сторіччя ознаменувалося для аграріїв значними по своїх масштабах змінами. У якості позитивних слід відзначити багатоукладність економіки, можливість сільських товаровиробників вільно вибирати організаційно-правові форми господарювання, можливість розпорядження своєю продукцією і доходами. Кожне агропромислове підприємство ввійшло в ринок як самостійна виробнича одиниця, зовсім не підготовлена до ринкових умов функціонування. Це відноситься як до фінансово-матеріальних передумов, так і до відсутності відповідних знань у керівників усіх рівнів. Крім того, про ринок як про такий, говорити не приходилося, скоріше, мав місце дезорієнтований економічний простір.

На сучасному етапі розвитку аграрної економіки настав той час, коли необхідно створювати умови, які б сприяли зростанню ефективності функціонування сільськогосподарських товаровиробників всіх організаційно-правових форм. Інакше кажучи, необхідне створення нового організаційно - економічного механізму господарювання, що припускав би корінні зміни сформованих уявлень і реальний перехід на переважно економічні засоби і методи управління. Організація оплати праці на підприємстві відіграє велику роль у процесі створення такого механізму. Ефективність тієї або іншої системи оплати праці залежить від досягнутого рівня свідомості робітників, довіри працюючих між собою, ставлення їх до праці та засобів виробництва як до своєї власності.

Під системою оплати праці слід розуміти спосіб поєднання основної, додаткової оплати праці та премії, що забезпечують найбільш оптимальне співвідношення між кількістю та якістю вкладеної праці і її оплатою, яка спонукає працівників до високопродуктивної праці. Впродовж багатьох років функціонування колективних підприємств оплата праці в рослинництві удосконалювалася і на сьогодні склалися певні її показники, застосування яких доцільне і за умов ринкових відносин. Вони за своєю суттю розділяються на три категорії - основна, додаткова і преміювання, які включають в себе певні показники.

Основна оплата праці здійснюється за:

кількість виробленої продукції;

відпрацьовані людино-години;

обсяг виконаних робіт.

Додаткова оплата - за:

якість виконаних робіт;

стислі строки виконання робіт;

підвищена оплата на збиранні врожаю;

стаж роботи в цьому господарстві;

кваліфікація виконавця (класність);

надбавки за роботу із захисту рослин;

надбавки за роботу на різних видах техніки.

Преміювання - за:

збереження і ефективне використання техніки;

подовження строків служби техніки;

економію енергоносіїв та інших прямих витрат;

досягнення високих врожаїв і прибутків;

навчання молодих спеціалістів.

Разом з тим ці категорії пов’язані між собою і взаємозалежні одна від одної. Чим вища основна оплата праці, тим більша її додаткова, оскільки остання нараховується у відповідних відсотках. Преміювання за результати діяльності здійснюється у відсотковому розмірі за рішенням трудового колективу.

Обираючи певну форму заробітної плати і конкретну систему формування заробітку, роботодавець керує інтенсивністю та якістю праці конкретних працівників. За формою виділяють почасову і відрядну. При почасовій формізаробітної плати мірою праці виступає відпрацьований час, а заробіток працівнику нараховується згідно з його тарифною ставкою чи посадовим окладом за фактично відпрацьований час. При відрядній формі

заробітної плати мірою праці є вироблена працівником продукція (або виконаний обсяг робіт), а розмір заробітку прямо пропорційно залежить від її кількості та якості, виходячи із встановленої відрядної розцінки.

Окремі технологічні процеси в рослинництві потребують оптимальних агротехнічних строків і відповідної якості (обробка ґрунту, сівба, збирання врожаю), бо це визначатиме долю майбутнього врожаю. Такі особливості умов праці вимагають застосування поточного преміювання, інших заохочень. Тому в рослинництві переважно застосовують наступні системи оплати праці : відрядну, відрядно-преміальну, відрядно-прогресивно-преміальну. Сутність відрядно-преміальної системи полягає в тому, що за кожну понаднормативну одиницю виробітку тарифна ставка підвищується на

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Населення та трудові ресурси України
Чисельність населення і його структура визначає розмір і склад трудових ресурсів. Трудові ресурси - частина населення країни, яка має відповідний фізичний розвиток, знання і практичний досвід роботи, які потенційно можуть бути використ ...

Проблеми регіонального розвитку і розміщення житлово-комунального господарства Донецького економічного району
Актуальність теми дослідження курсової роботи полягає у тому, що житлово-комунальне господарство є однією з найважливіших та пріоритетних сфер господарського комплексу України, яка забезпечує його життєдіяльність та значно впливає на ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.