Розділи економіки

Обліково-інформаційна система як основа для прийняття управлінських рішень

¾ зведеність - можливою є діагностика лише діяльності підприємства загалом за звітний період, чітко визначений законодавчо;

¾ історичність - фактичні дані є можливими для оцінювання за кілька днів після завершення звітного періоду та констатують історичний факт, на який не можна вплинути;

¾ обмеженість - відсутня деталізація за видами економічної діяльності.

Можливості фінансового аналізу не повною мірою відповідають потребі управлінців в інформації. Відсутність деталізації інформації за видами доходів, витрат, центрами відповідальності, господарськими операціями - все це приводить до хибних показників економічного діагностування та прийняття неефективних управлінських рішень. Саме тому пропонуємо виокремити управлінський аналіз, який передбачає можливість виведення діагностичних висновків за будь-яким напрямком.

Науково-практичні обґрунтування показали, що в умовах ринкової економіки управлінська звітність є доступною як для працівників підприємства, так і для інвесторів. З огляду на це, доцільно управлінський аналіз поділити на внутрішній і зовнішній та виділити такі характерні ознаки кожного з них: для внутрішнього - виявлення сильних та слабких сторін діяльності підприємства, пошук резервів, управління доходами та витратами, уникнення ризикових ситуацій, для зовнішнього - оцінка результатів діяльності підприємства, величини ризику, перспективи розвитку, загального фінансового стану та фінансової стійкості, надійності та стабільності грошових потоків, можливості повернення вкладених коштів, банкрутства та ліквідності.

Процедура аналітичної роботи всередині підприємства, як правило, передбачає двомодульну структуру: перший етап ґрунтується на використанні офіційної звітності, другий передбачає використання даних управлінського обліку, основним завданням якого є групування бухгалтерської інформації, зведення її в аналітичні таблиці, виведення висновків.

Розмежування фінансового і управлінського обліку в Україні розпочалось з прийняттям Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХIV, в якому бухгалтерський облік визначається як процес виявлення, виміру, реєстрації, накопичення, узагальнення, збереження та передавання інформації щодо діяльності підприємства внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття рішень.

Згідно з визначенням, яке наводиться у вищевказаному Законі, під внутрішньогосподарським (управлінським) обліком розуміють систему обробки і підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів в процесі управління підприємством. Тобто управлінський облік використовується насамперед при внутрішніх господарських операціях підприємства, головною його метою є забезпечення інформацією керівників різних рівнів управління підприємством, які несуть відповідальність за досягнення ключової цілі.

Управлінський облік - це інструмент оперативного управління, основною ціллю якого є надання повного комплексу фактичних та планових даних щодо характеристик функціонування підприємства як економічної і виробничої одиниці, зокрема відображення даних по підприємству загалом, а також у розрізі структурних і виробничих підрозділів, центрів доходів і витрат.

У системі управлінського обліку генеруються дані як в грошовому, так і в натуральному виразі. Це доволі актуально, особливо для виробничих підприємств, оскільки виникає можливість визначення рентабельності не лише реалізованої, але й виробленої у звітному періоді продукції.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
У наш час, здається, не можна прожити і дня, не почувши цього підступного і інтригуючого слова. Про неї кажуть, з нею борются, її бояться. Що ж таке – інфляція? У світі майже немає країн, де б у другій половині XX ...

Макроэкономические модели в системе макроэкономического анализа
Макроекономіка — це одна з наук, що вивчає еконо­міку. Остання е складною системою. Крім макроекономіки, її вивчають багато інших економічних наук: політична еко­номія, мікроекономіка, маркетинг, галузеві та функціональ­ні економіки тощо. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.