Розділи економіки

Розрахунок показників ефективності використання фондів підприємства

Розраховується чистий прибуток підприємства:

, (3.1)

де - валовий дохід (виручка від реалізації) за певний період;

- собівартість за той же період;

- сума амортизаційних відрахувань від балансової вартості основних фондів і нематеріальних активів;

- податок на прибуток.

Розрахуємо чистий прибуток ТОВ «FantasyDrive», він дорівнює 266489,12 грн Розрахунки заносимо до таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Розрахунок чистого прибутку ТОВ «FantasyDrive»

№ з/п

Основні показники

Сума всього, грн.

1

Доходи (виручка) від реалізації продукції

19488000,00

2

Податок на додану вартість (20%)

3897600,00

3

Виручка від реалізації (без ПДВ)

15590400,00

4

Повна собівартість реалізованої продукції - всього

11233824,63

*

в тому числі:

*

*

- постійні витрати

2050360,71

*

- змінні витрати

9183463,92

5

Балансовий прибуток

4356575,37

6

Податок на прибуток (23%)

1002012,33

7

Чистий прибуток

3354563,03

Ефективність використання основного капіталу підприємства здійснюється за такими показниками, як фондовіддача, фондоємність та фондоозброєність праці.

Фондовіддача (Фв) розраховується за формулою (3.2)

Фв = РП/Вок, (3.2)

де РП - вартість річного обсягу реалізованої продукції, грн;

Вок - середньорічна вартість основного капіталу (основних фондів), грн.

Вок = (Заг.вок- Зал.вок)/2 (3.3)

де Заг.вок - загальна вартість основного капіталу, грн.;

Зал.вок - залишкова вартість основного капіталу, грн

Вок = (630900 + 508714)/2 = 569807,1 (грн.)

Для підприємства «FantasyDrive» фондовіддача дорівнює

Фв = (грн.)

Вона виражає ефективність використання засобів праці, тобто показує, скільки виробляється готової продукції у вартісному вираженні на одиницю основних виробничих фондів [13].

Фондоємність - величина обернена фондовіддачі, розраховується в грн.

Фє=0,03 (грн.)

Вона показує скільки на одиницю виробленої продукції у вартісному вираженні потрібно основних виробничих фондів (обладнання).

Фондоозброєність праці (Фоз) розраховується за формулою (3.4)

Фоз = ОФ/Чпвп, грн/чол, (3.4)

де ОФ - середньорічна вартість основних фондів, грн.;

Чпвп - чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

ОФ = Вок = 569807,1 (грн.)

Для підприємства «FantasyDrive» фондоозброєність дорівнює

Фоз = (грн.)

Вона показує скільки основних фондів підприємства припадає на 1 основного працівника. Ефективність використання оборотного капіталу підприємства здійснюється за такими критеріями, як термін одного обороту, коефіцієнт оборотності та коефіцієнт завантаження.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Оцінка роботи промислового підприємства ВАТ Червоний металіст
Підприємство в широкому розумінні це важлива, складна, відкрита, унікальна і необхідна феноменологічна система, яка базується на його виробничо-технічній, організаційній та економічній побудові і яка спрямована, з одного боку, на задоволення потреб г ...

Поняття, види та показники рівня концентрації та спеціалізації виробництва
Рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин на підприємствах під впливом науково-технічного прогресу зумовлює процеси подальшого економічного розвитку держави та суспільного поділу праці. Вони проявляються в еволюційному роз ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.