Розділи економіки

Розрахунок потреби в основному капіталі

Важливим показником для розрахунку потреби в основному капіталі являється амортизація. Амортизація нараховується за лінійним методом. Річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів за формулою (2.3)

А = Вa : T (2.3)

де : A - річна сума амортизації, грн.;

Ва - амортизована вартість об'єкта основних засобів, грн.;

Т - термін корисного використання об'єкта основних засобів, років.

Річна норма амортизації визначається за формулою (2.4)

На = (СБн - Сл) / (СБн * Т) (2.4)

де: На - річна норма амортизації,%;

СБн - первісна балансова вартість основних засобів, грн.;

Сл - ліквідаційна вартість основних засобів, грн.;

Т - термін корисного використання основних засобів, років.

Амортизація інших основних фондів нараховується за методом прискореного зменшення залишкової вартості. При цьому методі річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється виходячи з терміну корисного використання об'єкта, і подвоюється, за формулою (2.5)

А = 2 • Вз: Т (2.5)

де: A - річна сума амортизації, грн.;

Вз - залишкова вартість об'єкта основних засобів або первісна вартість на дату початку нарахування амортизації, грн.;

Т - термін корисного використання об'єкта основних засобів, років.

Методом прискореного зменшення залишкової вартості на підприємстві «Fantasy Drive» розраховується амортизація для комп’ютерів та телефону/факсу.

Всі розрахунки вартості основних фондів та амортизаційних відрахувань занесено до таблиці 2.3.

На балансі підприємства значаться основні засоби на суму 630900 грн. Вартість придбаного обладнання включає в себе його монтаж, пуск, налагодження, навчання персоналу та гарантійне обслуговування протягом року. Річна сума нарахованої амортизації становить 122186 грн. Тоді залишкова вартість основних фондів на кінець року 508714 грн.

Таблиця 2.3 - Розрахунок вартості основних фондів та амортизаційних відрахувань на підприємстві «Fantasy Drive»

Назва об’єктів основних фондів

Кіль-кість, шт.

Вартість об’єкта, грн./шт

Загальна вартість, грн.

Термін корисного викорис-тання, років

Річна норма амор-тизації, %

Річна сума аморти-зації, грн.

Залишкова вартість основних фондів, грн.

Сироповарочний котел СК-Е-400

5

40000

200000

10

10

20000

180000

Фільтри для купажного сиропу

5

900

4500

1

100

4500

0

Сироподозуючий автомат

5

1000

5000

5

20

1000

4000

Установка для насичення вуглекислим газом (сатуратор)

1

68000

68000

10

10

6800

61200

Автомат-змішувач

1

35000

35000

10

10

3500

31500

Установка изобарического розливу

1

65000

65000

7

14

9286

55714

Секції транспортування до всіх агрегатів лінії розливу

1

40000

40000

10

10

4000

36000

Лабораторне обладнання

1

15000

15000

5

20

3000

12000

Вантажівка ВАЗ

1

104000

104000

3

33

34667

69333

Газель Мерседес

1

80000

80000

3

33

26667

53333

Етикетувальна машина

1

2000

2000

4

25

500

1500

Комп'ютер

2

6000

12000

3

67

8000

4000

Телефон / факс

1

400

400

3

67

267

133

Всього

*

457300

630900

74

419

122186

508714

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Структура та організація господарської діяльності приватного підприємства
Мета даної дипломної роботи полягає в ознайомленні із специфікою діяльності ПП "Богдан", змістом і характером роботи його працівників, закріпленні теоретичних знань, одержаних під час навчання в інституті і набуття певних пра ...

Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю то­варно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового дохо­ду, який за індивідуаліс ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.