Розділи економіки

Авансований промисловий капітал

Авансований промисловий капітал вкладається у засоби виробництва і робочу силу. Робоча сила (особливий фактор виробництва)- це здатність людини до праці, сукупність її фізичних та розумових здібностей. Рівень розвитку робочої сили в сучасний умовах зазнає докорінних змін під впливом науково - технічної революції. Зростає значення розумових здібностей, творчих і духовних в зусиль працівників в організації та управлінні виробництвом, зростають вимоги до рівня їхньої освітньої та кваліфікаційної підготовки. Якість та рівень розвитку робочої сили визначається величиною інвестицій у людський капітал. Засоби виробництва:

. предмети праці - об’єкти цілеспрямованої діяльності людини, що є матеріальною основою створюваного продукту.

. засоби праці - річ або комплекс речей , якими людина діє на предмети праці (машини, інструменти, обладнання, транспортні засоби тощо). Засоби та предмети праці становлять матеріально - речову основу промислового капіталу, яка безперервно вдосконалюється з розвитком науково - технічногопрогресу. Сучасний етап еволюції засобів виробництва пов’язаний з широкою автоматизацією виробництва, комп’ютеризацією праці, застосуванням принципово нових предметів праці з наперед заданими властивостями (полімерів, кераміки, напівпровідникових та надчисних матеріалів, інформаційних та біотехнологій, принципово нових видів енергії тощо). Витратами виробництва є формою руху авансового промислового капіталу. Витрати виробництва - вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями за - для виробництва продукції. Витрати виробництва поділяються на зовнішні та внутрішні. Зовнішні (явні або експліцитні) витрати - витрати на оплату економічних ресурсів, постачальники яких не є власниками фірми (грошові витрати на придбання сировини, палива, обладнання, трудових та транспортних послуг тощо.) Внутрішні (неявні або імпліцитні) витрати - витрати фірми на використання власних (неоплачуваних) ресурсів. Неявні витрати включають недоотримані підприємцем доходи при найвигіднішому альтернативному застосування власних ресурсів. Сучасна економічна наука відносить до внутрішніх витрат нормальний прибуток - мінімальну плату, необхідних для утримання підприємця в певній сфері бізнесу.

Подібні статті по економіці

Роздержавлення та приватизація
Державне управління процесами приватизації Одним з елементів економічної політики і однією з найваж­ливіших функцій держави у період переходу до ринку є зміна еко­номічної структури - створення структури змішаної економіки. Структура змішан ...

Просторовий розвиток Одеської області
Метою виконання цієї роботи був аналіз просторового розвитку Одеської області. В ході дослідження Одеської області, я зробив аналіз загальних суспільно-економічних тенденцій за останні роки, дослідив перспективи розвитку пріоритетних г ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.