Розділи економіки

Аналіз ефективності керування діяльності підприємства (на прикладі ПАТ «Птахофабрика Південна»)

Приватне акціонерне товариство (далі за текстом - Товариство) «Птахофабрика Південна» бере свій початок з 1929 року, коли з метою створення птахівницької галузі були створені три радгоспи: «Богдана», «Залісся», «Альмінський». На базі цих радгоспів в 1960 році за рішенням Кримського облвиконкому була створена «Птахофабрика Південна». З 28 березня 1996 р. було створено відкрите акціонерне суспільство «Птахофабрика Південна». У 2006 році за рішенням акціонерів ВАТ «Птахофабрика Південна» була реорганізована в ЗАТ «Птахофабрика Південна», а потім, 29 жовтня 2010 року в ПАТ «Птахофабрика Південна».

Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації (29.11.2010). Діяльність Товариства не обмежена терміном. Товариство має цивільні права та обов’язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного Законодавства України та внутрішніх положень Товариства. Товариство має самостійний баланс та рахунки в банках, також воно є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, не зароблених законом.

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Предметом діяльності Товариства є:

- вирощування всіх видів сільськогосподарських тварин і птиці;

- виробництво, переробка і реалізація продукції птахівництва і тваринництва, іншої сільськогосподарської продукції;

- виробництво продуктів харчування;

- організація заготовок і зберігання сільськогосподарської продукції птахівництва і тваринництва, іншій сільськогосподарської продукції;

- організація заготовок і зберігання сільськогосподарської продукції та інших товарів;

- комісійна і аукціонна торгівля;

- виконання робіт по наданню послуг населенню і підприємствам;

- заготовка, переробка, реалізація вторинної сировини, некондиційних і неліквідних матеріалів, відходів виробництва, виготовлення продукції і товарів з названої сировини та ін.

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Органами управління Товариства є:

· загальні збори акціонерів;

· наглядова рада;

· правління;

· ревізійна комісія.

Загальні збори є вищим органом Товариства. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції правління Товариства.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Промисловість, рівень розвитку в Україні
Промисловість - найважливіша структурна ланка господарського комплексу України. На неї припадає 1/3 основних фондів, понад 35% населення, зайнятого в народному господарстві. Досить багато науковців та економістів досліджують сучасн ...

Основні стадії науково-дослідного процесу
Наукове дослідження - це цілеспрямований процес виробництва нових знань, які розкривають нові явища у суспільстві і природі, для використання їх у практичній діяльності людей. Методологія наукових досліджень у природознавчих, технічни ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.