Розділи економіки

Пожежна безпека

Додаток Ж

Таблиця Ж1 Звіт про рух грошових коштів за рік 2009 р. (Форма № 3)

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

         

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

16440,6

14272,1

Коригування на:

 

амортизацію необоротних активів

020

4968,2

X

3586,1

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

4484,4

478,7

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

503,7

587,0

збиток (прибуток) від не операційної діяльності

050

3155,7

957,9

Витрати на сплату відсотків

060

3321,3

X

1916,3

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

28837,9

21269,8

Зменшення (збільшення):

 

оборотних активів

080

19233,4

6039,0

витрат майбутніх періодів

090

5,0

19,7

Збільшення (зменшення):

 

поточних зобов'язань

100

3547,8

804,7

доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

13157,3

14445,8

Сплачені:

 

відсотки

130

X

3321,3

X

1916,3

податки на прибуток

140

X

4500,8

X

5372,8

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

5335,2

7156,7

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

5335,2

7156,7

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

Реалізація:

 

фінансових інвестицій

180

X

6417,1

X

необоротних активів

190

41,3

X

X

майнових комплексів

200

Отримані:

 

відсотки

210

X

X

дивіденди

220

X

X

Інші надходження

230

95,0

X

X

Придбання:

 

фінансових інвестицій

240

X

X

6416,1

необоротних активів

250

X

6115,0

X

6440,3

майнових комплексів

260

X

X

Інші платежі

270

X

8138,5

X

1827,4

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

14117,2

8266,7

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

14117,2

8266,7

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

Надходження власного капіталу

310

X

X

Отримані позики

320

40772,8

X

54023,1

X

Інші надходження

330

X

X

Погашення позик

340

X

31460,6

X

52753,6

Сплачені дивіденди

350

X

X

Інші платежі

360

X

1000,0

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

8312,2

1269,5

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

8312,2

1269,5

Чистий рух коштів за звітний період

400

469,8

159,5

Залишок коштів на початок року

410

1082,5

X

981,7

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

503,7

58,7

Залишок коштів на кінець року

430

109,0

X

1082,5

X

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подібні статті по економіці

Суспільні блага
Будь-яка істота, що живе на землі, будь то рослина чи тварина, повноцінно живе чи існує тільки при дотриманні нею чи навколишнім світом визначених умов. Ці умови створюють консенсус, що відчувається як задоволення, тому має місце говорити ...

Нормування праці в сільському господарстві
Нормування - найважливіший елемент наукової організації праці, що дозволяє правильно вирішувати питання розподілу і кооперації праці, розстановки робочої сили, організації та обслуговування робочих місць. Науково обгрунтовані норми спр ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.