Розділи економіки

Пожежна безпека

Додаток Е

Таблиця Е1 Звіт про фінансові результати за 2009 р. (Форма № 2)

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

189871,3

157832,2

Податок на додану вартість

015

( 135,4 )

( 176,8 )

Акцизний збір

020

( )

( )

Інші вирахування з доходу

030

( 4877,1 )

( 456,0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

184858,8

157199,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 127227,1 )

( 113778,5 )

Загальновиробничі витрати

045

Валовий:

 

прибуток

050

57631,7

43420,9

збиток

055

( )

( )

Інші операційні доходи

060

15425,7

8415,6

 

061

Адміністративні витрати

070

( 22124,1 )

( 12377,0 )

Витрати на збут

080

( 6729,1 )

( 9850,4 )

Інші операційні витрати

090

( 21286,6 )

( 13527,2 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

прибуток

100

22917,6

16081,9

збиток

105

( )

( )

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

3,1

Інші доходи

130

34,4

6447,9

Фінансові витрати

140

( 3321,3 )

( 1916,3 )

Втрати від участі в капіталі

150

( )

( )

Інші витрати

160

( 3190,1 )

( 7408,9 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

 

прибуток

170

16440,6

13207,7

збиток

175

( )

( )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 5798,3 )

( 1451,4 )

Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

прибуток

190

10642,3

11756,3

збиток

195

( )

( )

Надзвичайні:

 

доходи

200

витрати

205

( )

( )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( )

( )

Чистий:

прибуток

220

10642,3

11756,3

збиток

225

( )

( )

Забезпечення матеріального заохочення

226

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

119395,9

95863,1

Витрати на оплату праці

240

15207,9

12695,0

Відрахування на соціальні заходи

250

5877,7

5038,8

Амортизація

260

4968,2

3586,1

Інші операційні витрати

270

23332,7

20145,0

Разом

280

168782,4

137328,0

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подібні статті по економіці

Особливості та стан розвитку санаторно-курортного комплексу АР Крим
АРК - з її минулим і сьогоденням - має широкі можливості і далеко не реалізований повністю потенціал розвитку санаторно-курортної індустрії як високорентабельної галузі міського господарства, що сприяє росту загального добробуту. Саме ...

Поняття, види та показники рівня концентрації та спеціалізації виробництва
Рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин на підприємствах під впливом науково-технічного прогресу зумовлює процеси подальшого економічного розвитку держави та суспільного поділу праці. Вони проявляються в еволюційному роз ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.