Розділи економіки

Пожежна безпека

Додаток В

Рис. Організаційна структура підприємства

Додаток Д

Таблиця Д1 Баланс підприємства ТОВ "Терра" станом на 1 січня 2010 р. (Форма № 1)

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

722,2

1498,1

первісна вартість

011

787,9

1735,3

накопичена амортизація

012

( 65,7 )

( 237,2 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

11537,4

17673,3

Основні засоби:

залишкова вартість

030

17271,3

16241,4

первісна вартість

031

22384,8

25072,7

знос

032

( 5113,5 )

( 8831,3 )

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

1367,5

291,3

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Знос інвестиційної нерухомості

057

( )

( )

Відстрочені податкові активи

060

1779,9

1922,2

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

32678,3

37626,3

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

19472,7

22962,5

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

4838,8

4831,1

Готова продукція

130

9671,0

17407,3

Товари

140

922,3

96,8

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

26996,0

35423,7

первісна вартість

161

26996,0

35495,3

резерв сумнівних боргів

162

( )

( 71,6 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

2060,6

1445,6

за виданими авансами

180

3395,5

4302,3

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2187,4

981,8

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

531,7

64,4

у т. ч. в касі

231

в іноземній валюті

240

550,8

44,6

Інші оборотні активи

250

1,3

0,5

Усього за розділом II

260

70623,1

87560,6

III. Витрати майбутніх періодів

270

38,0

33,0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

103344,4

125219,9

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

11,8

11,8

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

3,0

3,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

26727,0

37369,3

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом I

380

26741,8

37384,1

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

721,0

1169,4

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

721,0

1169,4

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

409,0

5286,2

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

12617,1

11617,1

Усього за розділом III

480

13026,1

16903,3

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

9549,7

13984,7

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

1764,9

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

47485,5

49280,8

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

97,2

105,3

з бюджетом

550

272,0

728,4

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

327,1

3820,4

з оплати праці

580

464,5

732,6

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

284,6

1110,9

Усього за розділом IV

620

62855,5

69763,1

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

103344,4

125219,9

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подібні статті по економіці

Ринкова пропозиція та її еластичність
В умовах зробленої конкуренції на ринку постійно зустрічаються продавець і покупець, і в такий спосіб при їхньому зіткненні визначається ціна товару. При цьому враховуються витрати чи продавця виробника на виробництво, збереження, транспо ...

Макроэкономические модели в системе макроэкономического анализа
Макроекономіка — це одна з наук, що вивчає еконо­міку. Остання е складною системою. Крім макроекономіки, її вивчають багато інших економічних наук: політична еко­номія, мікроекономіка, маркетинг, галузеві та функціональ­ні економіки тощо. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.