Розділи економіки

Показники, що визначають ефективність роботи вугільних підприємств

К показникам, котрі характеризують ефективність роботи вугільних підприємств відносяться:

. Показник фондовіддачі, котрий показує скільки грн виробленої продукції доводиться на 1 грн вартості основних фондів підприємства. Він є основним оціночним показником та рахується за формулою:

в=;

. Показник фондоміскісті, котрий показує скільки необхідно мати основних фондів, для того, щоб випустити продукції об'ємом в 1 грн. Цей показник використовують в інвестиційному плануванні при розрахунку необхідних коштів на будівництво нових основних фондів (далі-ОсФ), реконструкцію чи модернізацію старих ОсФ.

м== ;

. Показники фізичного та морального зносу устаткування:

Фізичний знос - показує поступову втрату засобами праці своїх первісних техніко-експлуатаційних якостей унаслідок їх використання у виробництві (перша форма), а також у стані бездіяльності - під впливом сил природи (корозія металу, вивітрювання) і надзвичайних обставин (друга форма). Що інтенсивнішим є використання основних фондів, то швидшим буде їх фізичний знос:

Кфіз = ;

де - фактичний час або об'єм виробленої продукції, а - нормативний час або об'єм виробленої продукції.

Моральний знос - це знецінення об'єктів основних фондів унаслідок нових досягнень технічного прогресу ще задовго до повного їх фізичного зносу. У залежності від причини моральний знос буває 2 видів:

Моральний знос першого виду - полягає в підвищенні продуктивності праці у галузях, що створюють ОсФ, в наслідок чого ОсФ знецінюються:

К1мор = ;

де Св - відновна вартість ОсФ, а Сп - первинна вартість ОсФ.

Моральний знос другого виду - полягає в появленні нових, більш досконалих ОсФ, в наслідок чого ОсФ знецінюються:

К2мор = 1-;

де Внов, Вдійсн - вартість відповідно нових та діючих ОсФ, а ПТнов і ПТдіюч - продуктивність праці нових ті діючих ОсФ.

Кмор = К1морК2мор;

Коефіцієнт сумарного зносу:

К∑зносу = Кфіз Кмор;

К∑зносу = 1 - (1-Кфіз) (1-Кмор);

4. Показники, котрі характеризують ліквідність підприємства:

Ліквідність - це її здатність трансформуватися в грошові засоби.

Ступінь ліквідності визначається часом, за який ця трансформація може бути здійснена. Чим коротший цей період, тим вище ліквідність даного виду активів.

Основною оціночною ознакою ліквідності слугує формальне перевищення (у вартісній оцінці) оборотних активів над короткостроковими пасивами. Чим більше це перевищення, ти благополучніше положення підприємства.

Рівень ліквідності оцінюється за допомогою спеціальних показників - коефіцієнтів ліквідності:

коефіцієнт поточної ліквідності - дає загальну оцінку ліквідності організації та показує скільки грн. оборотних коштів (поточних активів) доводиться на 1 грн. поточної короткострокової заборгованості:

Ктл = ;

Якщо чисельникзнаменника, то підприємство може розглядатися як успішно функціонуюча.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Місце та роль ринкової конкуренції у суспільному виробництві
Необхідною умовою ефективного функціонування механізму саморегулювання ринкової економіки є конкуренція. Вона є важливою рушійною силою розвитку ринкової економічної системи. Конкуренцію породжують об'єктивні умови ринкового господарюв ...

Поняття зносу в теорії оцінки вартості
Серед елементів ринкової економіки окреме місце посідає нерухомість, що виступає як кошти виробництва (земля, адміністративні, виробничі, складські, торгові й інші будівлі і приміщення, і навіть інші будівлі) і предмета чи об'єкта спож ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.