Розділи економіки

Оцінка показників фінансового стану ТДВ «Трембіта»

Провівши, на основі даних фінансової звітності ТДВ «Трембіта», вертикальний аналіз балансу були помічені такі зміни, що відбулися в структурі балансу на підприємстві в 2011 році в порівнянні з 2010 роком. Частка «Оборотних активів» в загальній структурі майна підприємства збільшились на 4,92 %. Частка «Неборотних активів» в загальній структурі майна підприємства зменшилась на 4,92 %. Частка «Власного капіталу», «Забезпечення наступних виплат і платежів» та «Поточних зобов’язань» в загальній структурі джерела майна підприємства збільшились на 7,34 %, 2,49 % та 1,3 % відповідно. Частка «Довгострокових зобов’язань» в загальній структурі джерел майна підприємства зменшилась на 11,13 %.

Порівняльний баланс ТДВ «Трембіта» за 2010-2011 рр. зображено в додатку А. Проаналізувавши порівняльний аналітичний баланс підприємста були помічені такі зміни, що відбулися на підприємстві в 2011році в порівнянні з 2010 роком:

темп приросту майна та джерел майна становив 2,6 %;

темп приросту «Необоротних активів» становив - 3,6 %;

темп приросту «Оборотних активів» становив - 29,86 %;

«Оборотні активи» збільшились за рахунок збільшення його складових: «Запасів» на 309 тис.грн, «Дебіторської заборгованості» на 1132 тис.грн. та «Коштів та їх еквівалентів» на 279 тис. грн.;

темп приросту «Власного капіталу» становив 14,44 %;

темп приросту «Забезпечення наступних витрат і платежів» становив 634,13 %;

темп приросту «Позикового капіталу» становив - 25,49 %;

темп приросту «Довгострокових зобов’язань» становив - 36,32 %

«Власний капітал» збільшився за рахунок збільшення його складових: «Нерозподіленого прибутку» на 2940 тис.грн. та інших джерел на 402 тис.грн.

Таблиця 2.2.2

Вертикальний аналіз балансу ТДВ «Трембіта» за 2010-2011 рр.[9].

№ п/п

Статті балансу

2010 р.

2011 р.

Відхилення (+/-)

 

1

2

3

4

 

АКТИВ

%

%

%

1

Необоротні активи

81,45

76,53

- 4,92

2

Оборотні активи

18,55

23,47

4,92

3

Витрати майбутніх періодів

-

-

-

4

Майно разом

100

100

-

 

ПАСИВ

5

Власний капітал

63,67

71,01

7,34

6

Забезпечення наступних витрат і платежів

0,41

2,90

2,49

7

Довгострокові зобов'язання

29,34

18,21

- 11,13

8

Поточні зобов'язання

6,58

7,88

1,3

9

Доходи майбутніх періодів

-

-

-

10

Джерела майна разом

100

100

-

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Місце малих підприємств в системі ринкових відносин
Одним з найважливіших завдань України на шляху подальшого розвитку ринкових відносин є посилення ролі малого підприємництва. Адже малі підприємницькі структури створюють не тільки економічну, а й соціально-політичну основу для становлення та розвитку ...

Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю то­варно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового дохо­ду, який за індивідуаліс ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.