Розділи економіки

Оптимізація процесу управління збутовими запасами продукції підприємства

Особливістю даної моделі є те, що вона передбачає постійний щоденний рівень витрачання товару. У даному випадку ця умова виконується, тому що часові ряди мають стаціонарність. При використанні цієї моделі визначається оптимальна величина запасу на складі після отримання чергової партії виготовленого товару. Протягом певного періоду часу запас буде зменшуватися до нуля, потім він повинен бути поповнений до величини Sопт. Отриманий об’єм запасу слід інтерпретувати як величину, до якої необхідно поповнювати запаси кожний раз, коли рівень поточних запасів є меншим контрольного рівня s або йому дорівнювати.

Таким чином, оптимальний об’єм поповнення (О) розраховується, як:

, (3.26)

де А - поточний рівень запасу на складі, од.;

s - контрольний рівень запасу, од.

Для того, щоб ця модель управління збутовими запасами була ефективною та "працювала", необхідно ввести такі обмеження:

1. Ця модель оперує тільки з однією товарною позицією, в той час як в номенклатурі їх може бути багато. Необхідно побудувати однопродуктові моделі для кожної товарної позиції та визначити об’єми їх поповнення, що заповнюють дефіцит товару, коли фактичні запаси становляться нижче контрольного рівня.

2. У різних товарних позицій інтервали поповнення можуть не співпадати. У цьому випадку необхідно ввести рівність інтервалів між поповненнями запасу, тобто інтервал першої товарної позиції повинен дорівнювати другій, інтервал другої товарної позиції повинен дорівнюватися інтервалу третій й та далі. Також формування замовлення на поповнення повинно здійснюватися не за всім асортиментом одразу, а за визначеними частинами, тобто у кожне послідуюче замовлення повинна включатися друга частина асортименту продукції.

. Для розрахунку сукупних витрат на утворення й утримання збутових запасів необхідно підсумувати сукупні витрати за кожною товарною позицією.

. Збутові запаси повинні поповнюватися миттєво, тобто замовлення на поповнення запасу необхідно здійснювати, коли запаси наближаються або перетинають контрольний рівень s. У цей момент замовляється необхідна кількість товарів, що розрахована за формованою моделлю та доставка готової продукції на склад здійснюється до моменту очікуваного рівня нульового запасу.

. Оптимальні рівні повинні бути більшими прогнозованим об’ємам відвантажень за час доставки. В іншому випадку, є ймовірність утворення нульових залишків запасів на складі.

Таким чином, можна зробити висновок, що наявність в цьому методі значної формалізованої частини потребує з боку керівництва підприємства постійного моніторингу статистичних показників часових рядів для можливості їх коригування. Використання даного методу, у першу чергу, спрямоване на оптимізацію збутових запасів на складі підприємства та раціональне використання оборотних коштів, а також на оперативне управління запасами готової продукції, попереджуючи утворення нульових залишків запасів.

Значна частка економічного ефекту досягається за рахунок скорочення запасів на всьому шляху руху матеріального потоку. За даними Європейської промислової асоціації наскрізної моніторинг матеріального потоку забезпечує скорочення матеріальних запасів на 30 - 70% (за даними промислової асоціації США зниження запасів відбувається в межах 30 - 50%).

Висока значимість оптимізації запасів пояснюється наступним:

1. у загальній структурі витрат на логістику витрати на утримання запасів становлять більше 50 %, включаючи витрати на управлінський апарат, а також втрати від псування або крадіжки товарів;

2. більша частина оборотного капіталу підприємств, як правило, відвернути у запаси (від 10 до 50 % всіх активів підприємств);

. у виробництві витрати з утримання запасів становлять до 25 - 30 % від загального обсягу витрат.

Скорочення запасів при використанні логістики забезпечується за рахунок високого рівня узгодженості дій учасників логістичних процесів, підвищення надійності постачань, раціональності розподілу запасів, а також з ряду інших причин.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 

Подібні статті по економіці

Регіональний розвиток і розміщення залізничного транспорту України
За своїми природними географічними умовами Україна належить до держав, які мають всі необхідні дані для торгових контактів із зарубіжними країнами через залізничний транспорт. Сама доля подарувала нашій країні вигідне географічне полож ...

Розвиток соціальної сфери України
Розвиток соціальної сфери є важливим елементом функцій соціальної політики. Стан соціальної сфери це важливий показник економічного і морального стану держави і народу. Особливої актуальності набуває розвиток соціальної сфери в умовах ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.