Розділи економіки

Оптимізація процесу управління збутовими запасами продукції підприємства

Оптимальне управління збутовими запасами - одне з головних питань в господарській діяльності підприємства, тому що при їх значному збільшенні на складах "заморожуються" оборотні засоби, сповільнюється товарно-грошовий оборот, не забезпечується ритмічність виробництва. Але підприємство змушене мати певні об’єми запасу для реалізації своєї цільової функції: безперебійне забезпечення споживачів товарами необхідної номенклатури у встановленій кількості незалежно від технологій та виробничого циклу або у форс-мажорних обставинах для зниження ймовірності упущеної вигоди (втрати клієнтів, неможливості задовольнити попит). Тому в задачі управління запасами виникає необхідність знаходження оптимального варіанту величини товарів, що зберігаються на складі підприємства, у вигляді запасів.

На даний час в теорії та практиці управління запасами не існує єдиної методології та критерію для вирішення задачі оптимального рівня запасів. На практиці найбільш розповсюдженими є евристичні методи, але їх ефективність залежить від достатньої компетентності експертів. Також використовуються економіко-математичні методи та моделі, які дають можливість відобразити більш реальну ситуацію в області оптимізації величини запасів, але складання на їх основі прогнозів є досить проблематичним. Тому найбільш оптимальним варіантом методології управління запасами є раціональне поєднання експертних оцінок, які основані на інтуїції досвідчених спеціалістів, та відповідних математичних розрахунків, які проводяться на базі існуючих економіко-математичних методів та моделей.

При розробці методики управління збутовими запасами для підприємства необхідно дотримуватися таких оптимальних умов: на складі не повинні утворюватися нульові запаси готової продукції; витрати на формування та утримання запасів повинні бути мінімальними.

Методика управління у такому випадку повинна ґрунтуватися на принципі прогнозування майбутніх замовлень на поповнення запасу готової продукції. У зв’язку з тим, що підприємство довго працює на ринку, накопичені дані дозволяють здійснити статистичний аналіз часових рядів відвантажень кожної товарної продукції в попередніх планових періодах. Часові ряди відвантажень товарів (за даними відділу збуту підприємства) є стаціонарними, тобто відвантаження товарів володіють постійними, а також середніми й стандартними відхиленнями. Тому кількість реалізованої продукції є випадкова величина, яка підкорюється певному закону розподілу.

За часовими рядами будуються емпіричні закони розподілу. Припустимо, що відвантаження товарної позиції "Крупа пшенична ярова" є реалізацією випадкової величини, що підпорядковується нормальному закону розподілу з певним середнім та стандартним відхиленням. Розрахунок закону розподілу необхідний для прогнозування відвантажень в майбутні планові періоди. Очікуваний об’єм реалізації продукції визначається з тією чи іншою ймовірністю, тому що прогноз величини відвантажень не може бути здійснено з необхідною точністю.

Рис. 3.7. Часовий ряд відвантажень товарної позиції

Більшість економіко-математичних моделей пропонує використання в якості прогнозної величини середній рівень продажу. Але у такому випадку ймовірність того, що об’єм продажу перевищить цей середній рівень, складає 50 %, а це у свою чергу спричиняє ризик виникнення нульових залишків на складі. Для уникнення подібних ситуацій доцільніше використовувати не середню величину, а квантиль закону розподілу, який розраховується на основі достатньо великої ймовірності. Даний рівень продажу - гарантований рівень відвантажень продукції (рис. 3.8). Використання даного показника дозволяє з певною ймовірністю розрахувати величину реалізації продукції завтрашнього дня, яка не перевищує даний гарантований рівень відвантажень. Отримані показники дозволяють розрахувати величину відвантажень товарної позиції, яка не перевищує гарантований рівень за будь-який інтервал часу. Для цього розрахунку використовуються різні варіанти: теоретико-імовірнісний метод згортки розподілу, у результаті якого встановлюється підпорядкованість величини відвантаження певному закону, наприклад, розрахунок тижневої величини відвантажень (при умові, що щоденне відвантаження є реалізація нормальної випадкової величини); початкова побудова та аналіз часових рядів відвантажень за тиждень.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Проблема дискримінації на ринку праці України та шляхи її подолання
Актуальність обраної теми доводиться тим, що й зараз ми живемо у середовищі, де дискримінація є поширеною. Ми не тільки маємо уяву про дискримінацію у трудовій сфері, але деякі знайомі кожного з нас стикався з цією проблемою, це я можу ...

Переоснащення процесу пакування продукції з використанням інноваційних технологій
Актуальність обраної теми в умовах динамічного розвитку науки і техніки полягає в тому, що все більше підприємств постають перед проблемою морального старіння власних основних фондів та необхідністю їх заміни новітнім обладнанням. Тако ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.