Розділи економіки

Методичні підходи аналізу процесу управління збутовими запасами продукції підприємства

Правила міжорганізаційної взаємодії передбачають узгодженість дій підрозділів підприємства та зовнішніх контрагентів - постачальників та споживачів. Багатокритеріальні правила аналізу управління збутовими запасами представлено у табл. 3.4.

Таблиця 3.4 Багатопланова класифікація правил аналізу управління збутовими запасами

Розрахунково-методичні правила

Правилі міжфункціональної взаємодії

Правила міжорганізаційної взаємодії

Коригування розміру замовлення: 1. зміни розміру замовлення на основі експертних оцінок; 2. облік транспортних запасів; 3. скориговані замовлення в залежності від споживання, часу виконання замовлення та часу можливої затримки постачання; 4. фіксація можливих коливань розміру замовлення

Емпіричні: 1. видача замовлення в момент отримання інформації о затримці постачання; 2. видача замовлення скоригованого розміру у момент отримання планового постачання; 3. коригування розміру замовлення на поповнення запасу за прогнозом попиту

Робота з постачальницькими ланками ланцюга постачань: 1. введення додаткового постачальника; 2. зміна постачальника у разі необхідності; 3. отримання інформації про стан виконання замовлення

Коригування частоти видачі замовлення: 1. видача замовлення в момент отримання інформації о затримці постачання; 2. видача замовлення при досягненні страхового рівня запасу; 3. зміни частоти подачі замовлення в залежності від коливань попиту; 4. визначення рівнів запасу

Облікові: 1. облік поточного попиту; 2. облік інформації про можливі збої в постачанні

Робота з споживчими ланками ланцюга постачань: 1. відстеження об’ємів продажу; 2. прогнозування попиту на певний період

Превентивні: 1. участь особи, що приймає рішення при зміні параметрів моделі; 2. коригування розмірів замовлення, враховуючи наявну інформацію. 3. оцінка оптимального рівня глибини прогнозу; 4. попередній розрахунок можливих комбінацій параметрів моделей

Таким чином, дотримуючись цих правил можна розробити схему аналізу системи управління збутовими запасами. Ця схема має методичну послідовність дій при аналізі управління збутовими запасами на підприємстві. Вона гарантує досягнення поставлених цілей та задач, розробку рекомендацій щодо оптимального управління збутовими запасами підприємства (рис. 3.2).

Рис 3.2. Схема аналізу управління збутовими запасами на підприємстві

Таким чином, на основі цієї схеми управління збутовими запасами проаналізуємо діяльність підприємства щодо управління запасами.

Перші два етапи схеми аналізу управління збутовими запасами підприємства були переглянуті та проаналізовані у розділі 2.

Третім шагом при аналізі управління запасами є визначення об’єму потреби збутового запасу продукції.

Визначення об’єму потреби збутового запасу передбачає визначення основних характеристик вихідного матеріального потоку та необхідне для забезпечення запасом готової продукції плану продажу, який може відхилятися від попередньо визначених показників.

При розрахунку потреби в збутових запасах керівництво підприємства окрім внутрішніх факторів повинно зосереджуватися на факторах зовнішнього середовища, тобто на факторах ринку. До таких факторів відносяться: характер споживання та характер попиту на продукцію.

Регулярний характер споживання передбачає ситуацію, коли запас споживається кожен день (неділю, місяць). Нерегулярний - ситуацію, коли якийсь період часу попит може бути відсутнім. При різних характерах споживання може виникати сезонність споживання - періодичне збільшення чи зменшення попиту на запас протягом року. Може виникати ситуація непередбачуваного попиту, тобто його випадкові зміни. Попит на готову продукцію (товари) має залежний чи незалежний характер. Залежний попит має місце при технологічній (вертикальній) обумовленості процесу споживання, наприклад, потреба в готовій продукції визначається потребою сировини для її виробництва. Залежний попит також має й горизонтальну складову, наприклад, при проведенні рекламної кампанії. Незалежний попит - попит, який не пов’язаний з попитом на інший продукт та характерний для більшості продуктів ринку кінцевого споживання. Таким чином, керівництво підприємства повинно визначити характер споживання та попиту на свою продукцію для того, щоб вибрати певний метод прогнозування об’єму потреби в запасі. Спрогнозуємо об’єм потреби збутового запасу на прикладі товарної позиції "Крупа пшенична ярова" в умовах рівномірного попиту на продукцію та сезонної потреби в ній. Відносно рівномірний попит характеризує регулярне споживання запасу та відсутність сезонних коливань на нього. Для прогнозування потреби в запасі, для яких властиві рівномірні відвантаження, можна використовувати методи спрощеного прогнозування та методи прогнозування за середнім значенням. Спрощений прогноз ґрунтується на припущенні: споживання, що прогнозується на майбутні періоди, дорівнює споживанню попереднього періоду (табл. 3.5).

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Інфляційні очікування
Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних заходах по реконструкції народного господарства, і в теоретичних дослідженнях. Тому, незважаючи на ...

Проблеми регіонального розвитку і розміщення житлово-комунального господарства Донецького економічного району
Актуальність теми дослідження курсової роботи полягає у тому, що житлово-комунальне господарство є однією з найважливіших та пріоритетних сфер господарського комплексу України, яка забезпечує його життєдіяльність та значно впливає на ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.